รายการการเรียนด้านต่างๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

รายการการเรียนด้านต่างๆ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ

รายการการเรียนด้านต่างๆ

เลือกจากสาขาวิชา

สายศิลปศาสตร์

สายวิทยาศาสตร์

สายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สายศิลปศาสตร์

อักษรศาสตร์
วรรณคดีญี่ปุ่น

เรียนรู้เรื่องของประเทศญี่ปุ่นผ่านตัวอักษร

วรรณคดีต่างประเทศ

เรียนรู้เรื่องของประเทศและท้องถิ่นต่างๆ ผ่านตัวอักษร

ภูมิศาสตร์

พิจารณาความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับธรรมชาติและการใช้ชีวิตของมนุษย์

ปรัชญา・ศีลธรรม・ศาสนา

รวบรวมสถิติ,องค์ประกอบหลายๆด้านของเหตุการณ์ต่างๆในอดีต

จิตวิทยา

ศาสตร์เกี่ยวกับกลไกลของจิตใจมนุษย์

วัฒนธรรม

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดและแนวคิดการก่อร่างของวัฒนธรรมต่างๆ

ประวัติศาสตร์

ตรวจสอบข้อมูลสังคมแต่ละพื้นที่,แต่ละยุคสมัยแล้วนำมาใช้กับสังคมปัจจุบัน

โบราณคดี・มรดกทางวัฒนธรรม

ทำการวิจัยเกี่ยวกับ"มนุษย์กับสังคมโลก"

PAGE TOP

ภาษาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเพื่อความเข้าใจเรื่องระหว่างประเทศ

ภาษาญี่ปุ่น

ตั้งเป้าหมายเพือความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นที่กว้างขวางขึ้นและเรียนรู้ความสามารถในการแสดงออกอย่างถูกต้อง

ภาษาศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยจากหลักการ,โครงสร้างและด้านสังคม・วัฒนธรรมของภาษาที่ระบุ

PAGE TOP

นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

ศึกษาค้นคว้าข้อกำหนดต่างๆ เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รัฐศาสตร์

ทำให้กลไกการเมืองกระจ่าง เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

PAGE TOP

เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

ค้นคว้าความสัมพันธ์ของเงินตรา มนุษย์ และสังคม

บริหาร・พาณิชยศาสตร์

นำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในสังคมจริง

การจัดการการสื่อสาร

วิจัย “การประยุกต์ใช้ข้อมูล” ในการบริหารองค์กร

PAGE TOP

สังคมศาสตร์
สังคมศาสตร์

ให้ความสนใจในกลไกและลำดับชั้นของสังคมมนุษย์

สังคมสงเคราะห์

เสาะหาความสุขของคนหนึ่งคน และความสุขของมนุษยชาติ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิจัยค้นคว้าการท่องเที่ยวจากมุมมองในหลายสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์

ค้นคว้าสื่อสารสนเทศที่แยกหมวดหมู่มากขึ้น เพื่อหารูปแบบที่ควรจะเป็น

PAGE TOP

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

国と国が相互理解できる世界をめざす

PAGE TOP

สายวิทยาศาสตร์

พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

ให้ความสนใจเรื่องความเจ็บป่วยด้านร่างกายและความเจ็บป่วยด้านจิตใจ

เทคนิคการแพทย์

อุทิศตนเพื่อการแพทย์จากมุมมองด้านการตรวจวินิจฉัยและกายภาพบำบัด

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

พิจารณาสังคมกับสิ่งแวดล้อมกับ"สุขภาพของมนุษย์"

พลศึกษา・วิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิจัย “การออกกำลัง” ด้วยหลักวิทยาศาสตร์

PAGE TOP

แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์

ติดตาม"ชีวิต"จากมุมมองของการรักษาและป้องกัน

PAGE TOP

เภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์

ค้นคว้าหาความเป็นไปได้ของยาร่วมกับทางแพทยศาสตร์ เป็นต้น

PAGE TOP

วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

วิจัยรากฐานของ"ตัวเลข"เพื่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

ฟิสิกส์

ทำให้คุณลักษณะและคุณสมบัติที่แท้จริงของวัตถุมีความชัดเจนขึ้นโดยการทดลอง

เคมี

วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปฏิกิริยาของสสารต่างๆอย่างลึกซึ้ง

ชีววิทยา

เพื่อหาคุณลักษณะที่แท้จริงของชีวิตตั้งแต่ระดับจุลภาคถึงระดับมหัพภาค

ธรณีศาสตร์

ไขปริศนาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เพื่อปกป้องโลกในศตวรรษที่ 21

ข้อมูลสารสนเทศ

วิจัยศึกษาการประยุกต์ใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การศึกษาค้นคว้าที่ทำให้มองเห็นความเกี่ยวเนื่องกันของวิทยาศาสตร์แต่ละสาขา

PAGE TOP

วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมเครื่องกล

ค้นคว้าจักรกลที่ดีต่อมนุษย์และโลก

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

ให้ความสนใจไฟฟ้าทั้งในด้านพลังงาน และการเป็นตัวกลางนำส่งข้อมูล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

สถาปัตยกรรมศาสตร์・วิศวกรรมโยธา・วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ค้นคว้าการดำรงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งปลูกสร้าง

เคมีประยุกต์

ดำเนินการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยทฤษฎีทางเคมี

ฟิสิกส์ประยุกต์

ใช้หลักการด้านฟิสิกส์ในการพัฒนาเทคโนโลยี

วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

วิจัยแหล่งพลังงานใต้พื้นพิภพชั้นในของดาวเคราะห์โลก

วิศวกรรมโลหการ・วัสดุ

วิจัยวัสดุที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

พาณิชย์นาวี

พิจารณาเทคโนโลยีขยายการขนส่งจากทางทะเลไปทางบก

วิศวกรรมชายฝั่ง・สมุทรศาสตร์

พัฒนาเทคโนโลยีล่าสุดของเรือและทะเล

วิศวกรรมการบิน・อวกาศ

ทำให้เทคโนโลยีที่ฝันไว้เป็นจริงในเวทีอากาศและอวกาศ

วิศวกรรมการจัดการ

ทำการแบ็คอัพผังโครงสร้างองค์กรด้วยมุมมองทางวิศวกรรมต่อไป

วิศวกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

นำผลการศึกษาศาสตร์แห่งชีวิตมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของมนุษย์

ออกแบบอุตสาหกรรม

ออกแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิศวกรรม

PAGE TOP

เกษตรศาสตร์・การประมง
เกษตรศาสตร์

พิจารณาการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในทุกๆด้าน

วนศาสตร์

พิจารณาความสัมพันธ์ของทรัพยากรป่าไม้และการใช้ชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์

เคมีเกษตร

พัฒนาเทคโนโลยีและยาเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรม

วิศวกรรมเกษตร

รองรับด้านระบบ・เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร

สัตวแพทย์ศาสตร์

พิจาณาการรักษาและดูแลสุขภาพของสัตว์

เศรษฐศาสตร์เกษตร

อุทิศตนเพื่อปรับปรุงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคผ่านการทำเกษตรกรรม

การประมง

ศึกษาค้นคว้าการใช้แหล่งทรัพยากรทางการประมงอย่างมีประสิทธิภาพ

ปศุสัตว์

ค้นคว้าสิ่งที่มนุษย์สามารถได้รับผ่านทางสัตว์

PAGE TOP

สายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้ความรู้ที่มีคุณภาพสูง

ศึกษาศาสตร์อื่นๆ

สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมายจะเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้กว้างขวางนอกเหนือจากครู

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

PAGE TOP

ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์
ครุศาสตร์

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถให้ความรู้ที่มีคุณภาพสูง

ศึกษาศาสตร์อื่นๆ

สร้างบุคลากรทางการศึกษาที่มีเป้าหมายจะเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้กว้างขวางนอกเหนือจากครู

ศึกษาศาสตร์

ค้นหา “การศึกษา” ที่ควรจะเป็นตั้งแต่รากฐาน

PAGE TOP

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สืบหาคำตอบของ “การดำรงชีวิต" ที่สุขสบายของมนุษย์

อาหารและโภชนาการ

ค้นคว้าอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

ค้นคว้าเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

กุมารเวชศาสตร์

สนับสนุนการพัฒนาการของเด็ก โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

สาขาเคหการ

เสนอไอเดียด้านสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและดีไซน์การใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

PAGE TOP

ศิลปกรรม
สาขาศิลปะ・ออกแบบ

ทำความปรารถณาที่ “อยากแสดงออก” ให้เป็นรูปร่าง

ทฤษฎีด้านศิลปะ

ประยุกต์เทคนิคและทฤษฎีศิลป์ให้เข้ากับสังคม

ดนตรี

เข้าถึง “ดนตรี” ด้วยการบรรเลง การเรียนรู้ และประวัติศาสตร์

ศิลปกรรมด้านอื่นๆ

มุ่งมั่นค้นคว้าการแสดงออกเชิงศิลป์อื่นๆ นอกจากงานศิลปะและดนตรี

PAGE TOP

วิทยาศาสตร์บูรณาการ
มนุษยศาสตร์

วิเคราะห์ “มนุษย์” จากหลากหลายมุมมอง

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์บูรณาการ

ฝึกการมองตามหลายมุมมองสำหรับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น

PAGE TOP

ค้นหาสถาบันการศึกษา