สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อการแก้ปัญหา โดยการเพิ่มความความรู้ความสามารถในการใช้ทฤษฎีคอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ ผ่านการมองปัญหาในสาขาต่างๆ เช่น สังคมวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา ในมุมมองของข้อมูล หลังจากเรียนรู้การจัดการและควบคุมข้อมูลแล้ว จึงจะศึกษาวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่าง ชั้นบรรยากาศ เปลือกโลก สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเครื่องไหวของเงินตรา ปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น ประชากร อาหาร องค์กร ระบบท้องถิ่น เป็นต้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

桜美林大学 | J. F. Oberlin University

● What kind of school is J. F. Oberlin Universi...

J. F. Oberlin University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University
Law

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา