วีซ่า กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

วีซ่า

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองและสถานภาพการพำนักอาศัย

กฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองคืออะไร

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่เข้าประเทศและพำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนดรายละเอียดกิจกรรมหรือการดำเนินการต่าง ๆ ระหว่างการพำนักอาศัยอยู่อย่างละเอียดด้วย「พระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย(Immigration Control and Refugee Recognition Law)」(ต่อไปนี้จะเรียกว่ากฎหมายคนเข้าเมือง)แม้ว่าด้านการศึกษาหรือด้านการใช้ชีวิตประจำวันอย่างราบรื่นก็ตาม หากละเลยขั้นตอนที่ถูกกำหนดด้วยกฎหมายคนเข้าเมือง หรือละเมิดกฏแล้ว จะไม่สามารถใช้ชีวิตการศึกษาต่อได้จึงต้องระมัดระวังให้ดี

สถานภาพการพำนักอาศัยมีหลายแบบ

ชาวต่างชาติทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะถูกกำหนด、「สถานภาพการพำนักอาศัย」และ「ระยะเวลาการพำนักอาศัย」ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของการพำนักอาศัย ยิ่งไปกว่านั้น「สถานภาพการพำนักอาศัย」แต่ละแบบจะถูกกำหนดรายละเอียดที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ไว้อย่างเคร่งครัดด้วย หากทำกิจกรรมนอกเหนือจากสถานภาพที่ถืออยู่เช่นกิจกรรมการหารายได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น,ถูกลงโทษโดยการบังคับให้ย้ายออกแล้วมีกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุระยะเวลาการพำนักอาศัยหรือขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพได้ จะอธิบายเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักอาศัยและรายละเอียดกิจกรรมที่กำหนดไว้ในกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างย่อๆ ดังนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดขอให้ติดต่อสอบถามศูนย์ข้อมูลการพำนักอาศัยชาวต่างชาติ สถานภาพการพำนักอาศัยและกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ การทูต (กิจกรรมการทูต)
การใช้ทางราชการ (กิจกรรมการใช้ทางราชการขององค์กรระหว่างประเทศ)
การสอน กิจกรรมการวิจัย・การสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น
ศิลปะ กิจกรรมศิลปะหารายได้
ศาสนา (กิจกรรมทางศาสนา)
รายงานข่าว กิจกรรมรายงานข่าวของสำนักข่าวของต่างประเทศ
การลงทุน
บริหาร กิจกรรมบริหารธุรกิจ・ลงทุน
กฏหมาย
การทำบัญชี กิจกรรมที่เกี่ยวกับกฎหมาย・บัญชีโดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
แพทย์ กิจกรรมการแพทย์โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
วิจัย กิจกรรมวิจัยตามสัญญากับองค์กรของญี่ปุ่น
อบรม กิจกรรมอบรมของโรงเรียนประถม・มัธยมต้น・มัธยมปลายของญี่ปุ่น,สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง・โรงเรียนทั่วไป เป็นต้นหรือที่สถาบันอบรมซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันเหล่านี้
เทคโนโลยี กิจกรรมการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี・ความรู้ทางวิทยาศาสตร์・วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อื่นๆ
ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์
การทำงานระหว่างประเทศ กิจกรรมการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมาย・เศรษฐกิจ・สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์อื่นๆหรือการปฏิบัติที่ต้องใช้วิจารณญาณ・การรับรู้ความรู้สึกที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
การย้ายสถานที่ทำงานในบริษัทเดียวกัน กิจกรรมที่พนักงานของสถานประกอบการในต่างประเทศย้ายมาทำงานที่ญี่ปุ่น
การแสดง กิจกรรมการแสดงต่างๆที่เก็บค่าเข้าชม・ศิลปะการแสดงของศิลปะการละคร・มหรสพแบบเก่าของญี่ปุ่น・การบรรเลงดนตรี・กีฬา เป็นต้น
ทักษะความชำนาญ กิจกรรมการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญของสาขาพิเศษ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมด้านศาสตร์และศิลป์หรือกิจกรรมการวิจัยหรือการรับวัฒนธรรม・ศิลปะหัตถกรรมของญี่ปุ่น
พำนักอาศัยระยะสั้น กิจกรรมพำนักอาศัยระยะสั้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว・พักฟื้น・เยี่ยมญาติ・แจ้งการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ศึกษาต่อต่างประเทศ กิจกรรมรับการฝึกอบรมโดยมหาวิทยาลัย(รวมถึงวิทยาลัยระดับอนุปริญญา),สถาบันอบรมวิชาชีพ,โรงเรียนทั่วไปหรือสถาบันอบรมเกี่ยวกับเครื่องจักร・Informationซึ่งขึ้นอยู่กับสถาบันเหล่านี้
ฝึกงาน กิจกรรมในการรับเทคโนโลยี・ความสามารถหรือความรู้ที่ดำเนินการโดยสถาบันของของทางราชการญี่ปุ่น
มีครอบครัวพำนักอาศัยอยู่ กิจกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของภรรยา・ลูกของชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น
กิจกรรมเฉพาะ กิจกรรมที่อัครราชทูตระบุ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่ไหน?

ขั้นตอนการพำนักอาศัยหลังจากเข้าประเทศจะดำเนินที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นที่มีสถานที่ตั้งซึ่งลงทะเบียนคนต่างด้าวไว้ (โฮมเพจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) http://www.immi-moj.go.jp/

ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ปรึกษาก่อนยื่นเรื่องกันเถอะ

มีกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืดระยะเวลาหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพเนื่องจากอัตราการเข้าเรียนต่ำและถูกพิจารณาว่าไม่ทุ่มเทกับการเรียนทั้งที่มีเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เจ็บป่วย เป็นต้น แม้ในกรณีที่มีเหตุผลหากไม่สามารถยืนยันด้วยหลักฐานได้ก็กลายเป็นเสียเปรียบได้ ดังนั้นหากรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย การลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาหรือศูนย์ข้อมูลนักสึกษาต่างชาติ,เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติก่อนการยื่นเรื่องก็เป็นเรื่องที่ฉลาดกว่า รายการหมายเลขโทรศัพท์และe-mail address ของศูนย์ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ http://www.immi-moj.go.jp/info/

การยื่นด้วยตนเองควรรีบดำเนินให้เร็วที่สุด

หากไม่ดำเนินเรื่องขอยืดระยะเวลาพำนักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัยและปล่อยไว้โดยไม่ทันระวังจนเลยระยะเวลาพำนักอาศัยจะทำให้ถูกตรวจสอบในฐานะ、「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」การยื่นขอยืดระยะเวลาสามารถทำได้ 3 เดือนล่วงหน้าดังนั้นควรจะรีบดำเนินการจะดีกว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งผลการตรวจสอบด้วยไปรษณียบัตร เป็นต้นภายหลังจากรับเอกสารคำร้องแล้ว จึงต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งเพื่อรับใบอนุญาต เมื่อรับคำร้องแล้วจะประทับตรา「อยู่ระหว่างยื่นคำร้อง」ที่บัตร Resident Card จึงสามารถรอได้จนกว่าจะได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภายหลัง แม้ว่าจะหมดเขตระยะเวลาพำนักอาศัยก็ไม่ถือว่าเป็น「ผู้พำนักอาศัยโดยผิดกฎหมาย」

เมื่อออกจากประเทศญี่ปุ่นชั่วคราว(พิจารณาอนุญาตเข้าญี่ปุ่นอีกครั้ง)

หากออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง จะต้อง「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」 และดำเนินการรับ「การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ(วีซ่า)」 ใหม่อีกครั้ง

แต่เมื่อมีบัตร Resident Card แล้วจะถือว่าสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้ง ดังนั้น หากออกประเทศไปแล้วจะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภายใน 1 ปีจะสามารถเข้าประเทศได้เพียงแสดงบัตร Resident Card พร้อมกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่หากจะออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท(Single) หรือ 6,000 บาท (Multiple) จึงจะได้รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม