แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา

แนะนำทุนการศึกษา

ที่ญี่ปุ่นมีการให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากหลายกลุ่มองค์กรแต่มีเงื่อนไขการสมัครหรือเงินทุ
นการศึกษาแตกต่างกันไปเนื่องจากเป้าหมายส่วนใหญ่ของเงินทุนการศึกษาจะให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทุนการศึกษาที่สามารถสมัครจากต่างประเทศก่อนมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นจึงน้อยมาก นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่ให้ก็ไม่ได้ครอบคลุ
มถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดจึงเป็นเพียงการให้เพื่อช่วยเหลือเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดของระบบเงินทุนการศึกษาให้เข้าใจและมาวางแผนการศึกษาต่อเพื่อให้เกินกำลังของพวกเรากันเถอะ

ประเภทของทุนการศึกษาที่มีประกาศ

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT : กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
ผู้รับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิต และยังได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ หรือมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น และผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นๆ อีก ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 5% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 58)

2. ทุนองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น มีการมอบทุนการศึกษา 2 ประเภท คือ ""ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว"" และ ""ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระยะสั้น)"" โดยทั้งหมดต้องสมัครขอรับทุนผ่านสถาบันศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังศึกษาอยู่

・ ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
เป็นทุนสำหรับผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัวเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อในการศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรายละ 48,000 เยนต่อเดือน (หรือ 30,000 เยนต่อเดือนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น) โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผลการเรียน และสถานะการเงิน ผู้ที่มีผลการสอบยอดเยี่ยมจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) สามารถจองขอรับทุนล่วงหน้าได้ ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 3% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 58)

・ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระยะสั้น)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติซึ่งศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาแลกเปลี่ยนมากกว่า 8 วัน และไม่เกิน 1 ปี โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินทุน 80,000 เยนต่อเดือน ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 4% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 58)

3. ทุนจากองค์กรท้องถิ่นและองค์กรเอกชน
เป็นทุนการศึกษาซึ่งมอบโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนต่างๆของญี่ปุ่น ซึ่งมีการสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดในการรับทุนแตกต่างกันไป เช่น กำหนดเขตที่พักอาศัย หรือสถาบันศึกษา โดยส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนเป็นเงินทุนตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นเยนต่อเดือน และส่วนใหญ่ผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นได้

4. ทุนจากองค์กรเอกชน
เป็นทุนการศึกษาซึ่งมอบโดยบริษัทหรือองค์กรเอกชน อาจมีการคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนจากประเทศหรือท้องถิ่นจำเพาะ ซึ่งศึกษาในสาขาหรือสถานบันการศึกษาที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ นักศึกษาที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขอาจจะถูกออกจากการเป็นผู้ขอรับทุนได้ จึงควรระวังให้มาก โดยส่วนใหญ่ผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นได้

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้

ทั้งหมด167เรื่อง หน้าที่ 1

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Aichi Prefectural Government

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 150,000 for a month (living allowance)

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 10

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Asahi Glass Scholarship Foundation

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 12

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Association for Asian Educational Exchange (AEE)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 120,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Asian Foundation for International Scholarship Interchange

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) Undergraduates and master's students, 60,000 for a month. Doctoral students, 70,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Friends of Asian Students (FAS)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 240,000 yen for a year

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 2-3

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Atsumi International Foundation

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 200,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 12

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Iizuka Takeshi Scholarship Foundation

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 35,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Ishikawa Prefecture

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 20,000 yen for a month (The payment is divided into four times a year.)

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 120 ((1)100, (2) 20)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Ishidsu Shun Memorial Scholaship

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 150,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5

« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

PageTop


ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม