แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา

แนะนำทุนการศึกษา

ที่ญี่ปุ่นมีการให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากหลายกลุ่มองค์กรแต่มีเงื่อนไขการสมัครหรือเงินทุ
นการศึกษาแตกต่างกันไปเนื่องจากเป้าหมายส่วนใหญ่ของเงินทุนการศึกษาจะให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาของประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทุนการศึกษาที่สามารถสมัครจากต่างประเทศก่อนมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นจึงน้อยมาก นอกจากนี้ทุนการศึกษาที่ให้ก็ไม่ได้ครอบคลุ
มถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อทั้งหมดจึงเป็นเพียงการให้เพื่อช่วยเหลือเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องศึกษารายละเอียดของระบบเงินทุนการศึกษาให้เข้าใจและมาวางแผนการศึกษาต่อเพื่อให้เกินกำลังของพวกเรากันเถอะ

ประเภทของทุนการศึกษาที่มีประกาศ

1. ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT : กระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
ผู้รับทุนจะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดำรงชีวิต และยังได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้าและค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษา ผู้ขอรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานทูตของประเทศนั้นๆ หรือมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น และผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นๆ อีก ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 5% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 58)

2. ทุนองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO)
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น มีการมอบทุนการศึกษา 2 ประเภท คือ ""ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว"" และ ""ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระยะสั้น)"" โดยทั้งหมดต้องสมัครขอรับทุนผ่านสถาบันศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่นที่กำลังศึกษาอยู่

・ ทุนกระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
เป็นทุนสำหรับผู้ที่ใช้ทุนส่วนตัวเป็นค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต เพื่อในการศึกษาภายในประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้รับเงินทุนสนับสนุนรายละ 48,000 เยนต่อเดือน (หรือ 30,000 เยนต่อเดือนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น) โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดเกี่ยวกับผลการเรียน และสถานะการเงิน ผู้ที่มีผลการสอบยอดเยี่ยมจากการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) สามารถจองขอรับทุนล่วงหน้าได้ ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 3% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย. 58)

・ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ระยะสั้น)
เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาต่างชาติซึ่งศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลาแลกเปลี่ยนมากกว่า 8 วัน และไม่เกิน 1 ปี โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินทุน 80,000 เยนต่อเดือน ปัจจุบันมีผู้รับทุนไม่เกิน 4% จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 58)

3. ทุนจากองค์กรท้องถิ่นและองค์กรเอกชน
เป็นทุนการศึกษาซึ่งมอบโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนต่างๆของญี่ปุ่น ซึ่งมีการสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับนานาชาติ โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดในการรับทุนแตกต่างกันไป เช่น กำหนดเขตที่พักอาศัย หรือสถาบันศึกษา โดยส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนเป็นเงินทุนตั้งแต่หลายพันจนถึงหลายหมื่นเยนต่อเดือน และส่วนใหญ่ผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นได้

4. ทุนจากองค์กรเอกชน
เป็นทุนการศึกษาซึ่งมอบโดยบริษัทหรือองค์กรเอกชน อาจมีการคัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนจากประเทศหรือท้องถิ่นจำเพาะ ซึ่งศึกษาในสาขาหรือสถานบันการศึกษาที่กำหนด เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ นักศึกษาที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขอาจจะถูกออกจากการเป็นผู้ขอรับทุนได้ จึงควรระวังให้มาก โดยส่วนใหญ่ผู้รับทุนจะไม่สามารถรับเงินสนับสนุนจากทุนการศึกษาอื่นได้

แนะนำทุนการศึกษา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษาหรือเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้

ทั้งหมด167เรื่อง หน้าที่ 1

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Aichi Prefectural Government

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาโท(1st year to 2nd year), นักศึกษาวิจัย(1st year)

สัญชาติ Asian countries(Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, East Timor, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives,Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, The Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, or Vietnam)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 150,000 for a month (living allowance)

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 10

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Asahi Glass Scholarship Foundation

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาโท, ปริญญาเอก

สัญชาติ Indonesia, Thailand, China, Korea

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 12

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Association for Asian Educational Exchange (AEE)

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาโท

สัญชาติ China

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 120,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ The Asian Foundation for International Scholarship Interchange

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

สัญชาติ Asia

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) Undergraduates and master's students, 60,000 for a month. Doctoral students, 70,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Friends of Asian Students (FAS)

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครโดยตรงกับกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา

สัญชาติ Asia

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 240,000 yen for a year

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 2-3

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Atsumi International Foundation

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครโดยตรงกับกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาเอก(the last year)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 200,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 12

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Iizuka Takeshi Scholarship Foundation

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 35,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 若干名 (A few)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Ishikawa Prefecture

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง, แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น, วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 20,000 yen for a month (The payment is divided into four times a year.)

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 120 ((1)100, (2) 20)

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Ishidsu Shun Memorial Scholaship

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาเอก(3rd year)

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 100,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Japan Educational Exchanges and Services (JEES)

จำนวนเงินต่อปี 2016-2017

วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา

ที่อยู่ตอนสมัคร นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตร ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย

มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 150,000 yen for a month

จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5

« < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 > »

PageTop


ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม