Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm kiếm nơi du học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm kiếm nơi du học

Tìm kiếm nơi du học

Chọn loại trường

Đại học
Cao học
Trường chuyên môn
Đại học ngắn hạn
Tất cả các trường
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。

Đại học

Hosei University
Fukui University of Technology
Rikkyo University
Kansai University
Kobe Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Osaka University
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Teikyo University
Sophia University
Chuo University

Cao học

Sophia University
International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare
Kansai University
Rikkyo University
Tokyo City University