วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อญี่ปุ่นและการเลือกสถาบันการศึกษา | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อญี่ปุ่นและการเลือกสถาบันการศึกษา | ก้าวแรกของการศึก...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อญี่ปุ่นและการเลือกสถาบันการศึกษา

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อญี่ปุ่นและการเลือกสถาบันการศึกษา

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

มีสถาบันการศึกษาแบบไหนบ้าง

มีหลักสูตรในสถาบันการศึกษามากมายที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าเรียนได้ เช่น สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น,วิทยาลัยอาชีวศึกษา,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, มหาวิทยาลัย,หลักสูตรปริญญาโทในญัณฑิตวิทยาลัย,หลักสูตรปริญญาเอกในบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น ในที่นี้จะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน ช่วงเวลาที่จะเข้าศึกษา,ระยะเวลาที่ศึกษาต่อ,คุณวุฒิที่จะได้รับหลังจบการศึกษาหรือสาขาที่สามารถเรียนได้โดยคร่าวๆ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดมากกว่านี้ ขอให้อ่านรายละเอียดจากระเบียบการของแต่ละสถาบัน

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันการศึกษาที่สามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตั้งแต่พื้นฐาน มีทั้งสถาบันที่เปิดหลักสูตรเพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ และสถาบันที่มีหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่จะศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมีการสอนวิชาเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป เป็นต้น อีกทั้งยังมีอีกหลายหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเดียวกันอีกด้วย ดังนั้นไม่เพียงแต่เลือกสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น เรามาเลือกหลักสูตรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรากันเถอะ แม้ว่าการจบการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นจะไม่ได้รับปริญญา แต่หากได้รับประกาศนียบัตรของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับN1หรือ N2 ก็จะเป็นประโยชน์เมื่อต้องการเข้าทำงานในต่างประเทศหรือการศึกษาต่อได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้,เทคโนโลยี,ทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในชีวิตจริง ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษา จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลักสูตร 12 ปี ส่วนใหญ่จะใช้เวลาการศึกษา 2 ปี ช่วงเวลาที่จะเข้าศึกษาคือเดือนเมษายน 90% ของหลักสูตรในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษาที่เรียกว่า「ผู้เชี่ยวชาญ」 สำหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศของตนเอง แต่หากได้วุฒิการศึกษา「ผู้เชี่ยวชาญ」แล้วจะถือว่าได้คุณสมบัติหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หากจะเข้าทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น
สาขาวิชาชีพเฉพาะทางที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษามีดังนี้ แพทย์, อุตสาหกรรม, ธุรกิจ,สุขอนามัย,การศึกษา,สังคมสงเคราะห์,เสื้อผ้าและเครื่องประดับ,คหกรรม,เกษตรกรรม,ภาษาญี่ปุ่น

วิทยาลัยระดับอนุปริญญา

สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว การศึกษาในวิทยาลัยระดับอนุปริญญา เป็นให้การศึกษาและทักษะความชำนาญที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ คุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาได้จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลักสูตร 12 ปีแล้ว ช่วงเวลาที่จะเข้าศึกษาคือเดือนเมษายน ระยะเวลาที่สั้นที่สุดคือ 2 ปี (สาขาเทคนิคการแพทย์หรือพยาบาลใช้เวลา 3 ปี) เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้วุฒิการศึกษา「อนุปริญญาตรี」 สำหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศของตนเอง แต่หากได้วุฒิการศึกษา「อนุปริญญาตรี」จากวิทยาลัยระดับอนุปริญญาแล้ว จะถือว่าได้คุณสมบัติหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หากจะเข้าทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เป็นการเรียนรู้เนื้อหาเฉพาะทางในเชิงทฤษฏีและการจัดการที่เป็นระบบ หลังจากที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว คุณสมบัติที่จะเข้าศึกษาได้คือต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหลักสูตร 12 ปีแล้ว ช่วงเวลาที่จะเข้าศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นเดือนเมษายน มีสถาบันการศึกษาส่วนน้อยที่สามารถเข้าศึกษาช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมได้ ระยะเวลาศึกษาที่สั้นที่สุดคือ 4 ปี (คณะแพทย์และสัตวแพทย์ใช้เวลา 6 ปี)เมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษา「ปริญญาตรี」 และถือว่าได้คุณสมบัติหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หากจะเข้าทำงานในบริษัทของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นเปิดสอนคณะศิลปศาสตร์・ศึกษาศาสตร์・นิติศาสตร์・เศรษฐศาสตร์・วิศวกรรมศาสตร์・วิทยาศาสตร์・แพทยศาสตร์・เกษตรศาสตร์・ศิลปกรรม ฯลฯ นอกเหนือจากนี้ยังมีคณะทางด้านสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจอีกด้วย มีสถาบันการศึกษาที่รวมคณะทางด้านอักษรศาสตร์และนิติศาสตร์ หรือคณะทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยและยังมีคณะที่มีชื่อเรียกอื่นๆเช่นคณะ○○ระหว่างประเทศหรือคณะ○○สิ่งแวดล้อม,คณะ○○มนุษยศาสตร์,คณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้นซึ่งเป็นคณะที่เปิดขึ้นมาใหม่ในเชิงเปรียบเทียบ

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยทุกแห่งเปิดภาคเรียนในเดือนเมษายน แต่มีสถาบันที่ให้เข้าศึกษาด้ปีละสองครั้ง คือเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมอยู่ไม่น้อย ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่สั้นที่สุดคือ 2 ปี,หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี แต่สำหรับสาขาวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยในสาขาแพทย์และสัตวแพทย์จะไม่มีหลักสูตรปริญญาโท มีเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกเท่านั้นและใช้เวลาจนจบการศึกษาที่สั้นที่สุดคือ 4 ปี คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทคือจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 16 ปี คุณสมบัติในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอกคือ จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา 18 ปี นอกจากนี้ยังมีการรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากการตรวจสอบประสบการณ์ในการทำงาน ฯลฯ ด้วย แต่เนื่องจากการตรวจสอบจะใช้เวลานาน ดังนั้น กรณีที่จำนวนปีที่จบการศึกษาไม่ครบตามที่กำหนด ควรรีบติดต่อสอบถามทางบัณฑิตวิทยาลัยล่วงหน้า ผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาโท สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 3 ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เมื่อมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว แน่นอนว่าจะถือว่าได้คุณสมบัติในเงื่อนไขสำคัญของกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หากจะเข้าทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น มีกรณีที่การได้วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอกเป็นเงื่อนไขในการทำงานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยด้วย

นักศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย

ในระดับบัณฑิตวิทยาลัยนั้น นอกเหนือจากหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกแล้ว ยังมีระบบนักศึกษาวิจัย ซึ่งเป็นระบบที่มีเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้น นักศึกษาวิจัยจะขึ้นทะเบียนกับบัณฑิตวิทยาลัย,เข้าฟังการบรรยาย,รับฟังการสอนจากอาจารย์,ใช้อุปกรณ์เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเช่น ห้องสมุดได้ แต่จะไม่ได้รับวุฒิการศึกษา
แต่การสอบเข้าศึกษาของนักศึกษาวิจัยนั้น ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบและพิจารณาเอกสารเท่านั้น จึงสามารถใช้วิธีการขออนุญาตเข้าศึกษาต่อก่อนมาญี่ปุ่นด้วยวิธีการแบบ C ได้ ดังนั้นจึงเป็นวิธีการมาศึกษาที่ญี่ปุ่นโดยได้รับอนุญาตเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาวิจัยก่อน หลังจากนั้นก็ศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรือหลักสูตรเฉพาะด้านแล้วสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปริญญาเอก
ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศของตนแล้วจะมีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในฐานะนักวิจัยในบัณฑิตวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่ให้คุณสมบัติเข้าศึกษาในฐานะนักวิจัย สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาโทของบัณฑิตวิทยาลัยอยู่แล้ว ขอให้ระมัดระวังด้วย ระยะเวลาขึ้นทะเบียน 1 ครั้งของนักวิจัยคือ 6 เดือนโดยสามารถต่ออายุได้หากได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。