การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการ...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นเพื่อการพำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาว (ผู้ที่พำนักอาศัยเกิน 90 วัน) เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานขาเข้า จะได้รับการประทับตราขาเข้า(ซีล)ที่หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) แล้วจะออกบัตร Resident Cardซึ่งระบุสถานภาพในการพำนักอาศัยไว้แล้ว (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาว เช่น ผู้ที่พำนักอาศัยระยะสั้น จะไม่มีการออกบัตร Resident Card แต่จะประทับตรารับรองการพำนักอาศัยระยะสั้นในหนังสือเดินทางแทน)
ผู้ที่พำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาวเมื่อได้รับบัตร Resident Card แล้วจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลเขต(เมือง,ตำบล,หมู่บ้าน)ที่ตนเองพำนักอาศัยอยู่ภายใน 2 สัปดาห์เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนการพำนักอาศัยและระบุที่อยู่ด้านหลังของบัตร Resident Card

「Resident Card」คือบัตรอะไร?

Resident Card คือเป็นบัตรที่ทางหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองออกให้กับผู้ที่พำนักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาว ซึ่งจะระบุเกี่ยวกับการพำนักอาศัยเช่นการอนุญาตเข้าประเทศหรืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย,อนุญาตการต่อเวลาพำนักอาศัย เป็นต้น
Resident Card จะดำเนินการออกบัตร・ต่ออายุ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เกี่ยวกับการพำนักอาศัย ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม (รัฐบาลญี่ปุ่น) จะใช้เป็น「หนังสือรับรอง」เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่พำนักอาศัยที่มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายได้ เพราะฉะนั้นเมื่อชาวต่างชาติถูกร้องขอให้พิสูจน์การมีตัวตนของตนเองขณะที่อยู่ในญี่ปุ่น สามารถแสดง Residenrt Card (หรือทะเบียนบ้าน) ได้ กรณีที่จำเป็นต้องมีการพิสูจน์การมีตัวตน เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร, การทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ, การเช่าที่พัก, การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น

หน้าที่ในการพกพา・แสดงบัตร Resident Card

นักเรียนมีหน้าที่ในการพกพา・แสดงบัตร Resident Card ตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตรวจสอบเท่านั้น แต่มีกรณีที่จะถูกขอให้แสดงบัตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบนท้องถนนด้วย หากไม่มีมาแสดงจะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 แสนบาทและจำเป็นต้องระวังด้วยเนื่องจากอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนพกพาบัตร Resident Card ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อนึ่ง,ชาวต่างชาติที่อายุไม่ถึง 16 ปีไม่ต้องพกพา

ต้องจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็นต้น

มาจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็นต้นกันเถอะเผื่อว่าทำบัตรหายจะสามารถดำเนินการออกบัตรใหม่ได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลหมายเลขอยู่แล้ว

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ระบุในบัตร Resident Card

หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัยหรือสถานภาพของผู้อาศัย และควรจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบุไว้บน Resident Card จะต้องรายงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ และยื่นเรื่องกับเคาน์เตอร์ Resident Card เพื่อดำเนินแก้ไขข้อมูลบนบัตรภายใน 14 วัน
■เมื่อมีการเปลี่ยนที่อยู่
เมื่อมีการย้ายที่อยู่ จะต้องส่งเอกสารแจ้งย้ายออกที่สำนักงานเขตของที่พักเดิม ขอเอกสารรับรองการย้ายออก และส่งเอกสารย้ายเข้าที่สำนักงานเขตของที่พักใหม่ภายใน 14 วัน รวมถึงขอให้ระบุที่อยู่ด้านหลังของ Resident Card เมื่อจะย้ายออกไปต่างประเทศ (ตอนที่กลับประเทศ) ก็ต้องใช้เอกสารแจ้งย้ายออกด้วย นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นผู้ออกเอกสารประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย จึงจะต้องมีการส่งคืนเอกสารเก่าพร้อมกับเอกสารแจ้งย้ายออก และจะได้รับเอกสารใหม่พร้อมกับเอกสารแจ้งย้ายเข้า
■การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ นอกเหนือจากที่อยู่
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ บน Resident Card นอกเหนือจากที่อยู่ ขอให้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ และสัญชาติ・ภูมิภาค จะดำเนินการที่เคาน์เตอร์ Resident Card ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการอนุมัติ เช่น ต่อระยะเวลาในการพำนักอาศัย หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย ฯลฯ จะมีการออก Resident Card ใบใหม่

การสูญหายและออกบัตรใหม่

กรณีที่ทำ Resident Card สูญหายหรือชำรุด จะต้องยื่นขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ เพื่อขอให้ออกบัตรใหม่
นอกจากนี้ กรณีที่ต้องการเปลี่ยน Resident Card ใบใหม่ เช่น ต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายบน Resident Card เป็นต้น ก็สามารถขอออกบัตรใหม่ได้เช่นกัน

บัตร Resident Card กับการเข้าประเทศอีกครั้ง(Re-Entry)

หากเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้งไว้ก่อน จะต้อง「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」 และดำเนินการรับ「การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ (วีซ่า)」 ใหม่อีกครั้ง
แต่ถ้ามี Resident Card อยู่จะถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศอีกครั้ง ดังนั้น หากเดินทางออกประเทศไป แล้วจะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภายใน 1 ปี จะสามารถเข้าประเทศได้โดยแสดง Resident Card พร้อมกับหนังสือเดินทางเท่านั้น
หากจะเดินทางออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่
ล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ โดยต้องชำระค่าธรรมเนียม 3,000 เยน (Single) หรือ 6,000 เยน (Multiple) จึงจะได้รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง

หน้าที่ในการส่งคืนบัตร Resident Card

■กรณีที่จะออกจากประเทศโดยไม่กลับเข้าประเทศอีกครั้ง (กรณีที่ไม่กลับมาญี่ปุ่นอีก)
หลังจากตรวจสอบการออกประเทศที่ท่าอากาศยานที่จะออกจากประเทศ จะต้องทำการส่งคืน Resident Card โดย Resident Card ที่ถูกส่งคืนแล้วจะถูกเจาะรูให้อยู่ในสภาพที่ไม่มีผลบังคับใช้และส่งคืนให้เจ้าตัว
■กรณีที่ออกประเทศโดยมีแผนจะเข้าประเทศอีกครั้ง แต่ในที่สุดไม่ได้กลับมาญี่ปุ่นอีก
เนื่องจากมีการออกประเทศโดยที่ยังถือ Resident Card อยู่ ขอให้ส่งคืน Resident Card ทางไปรษณีย์จากประเทศของตน มาที่「ที่อยู่สำหรับการส่งคืนทางไปรษณีย์」
■กรณีที่เจ้าตัวเสียชีวิต
ญาติของเจ้าตัวหรือผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน จะต้องทำการส่งคืน Resident Card ภายใน 14 วันนับจากวันที่เสียชีวิต ขอให้นำส่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ที่ใกล้ที่สุดโดยตรง หรือส่งคืนทางไปรษณีย์มาที่「ที่อยู่ในการส่งคืนทางไปรษณีย์」ข้างล่างนี้
「ที่อยู่ในการส่งคืนทางไปรษณีย์」 〒135-0064
    Tokyo Kowan Godochosha 9th Floor
    Tokyo Regional Immigration Services Bureau Odaiba Annex Office
    2-7-11 Aomi, Koto-ku, Tokyo
ข้อควรระวัง: กรณีที่ไม่ทำการส่งคืน Resident Card อาจถูกปรับไม่เกิน 200,000 เยน ผู้ที่ไม่ทำการส่งคืนบัตรระหว่างที่ออกไปนอกประเทศญี่ปุ่น จะถูกปรับเมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นในครั้งต่อไป

หน้าที่ที่ต้องแจ้ง

กรณีที่มีการเปลี่ยนงาน・ลาออก・ย้ายสถาบันการศึกษา・ลาออกจากสถาบันการศึกษา・หย่าร้าง・แยกกันอยู่・ตายจากกันต้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วัน

กรณีการย้ายสถาบันการศึกษา・ลาออกจากสถาบันการศึกษาขอให้รีบแจ้งโดยการนำส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ กรณีที่ไม่แจ้งจะถูกปรับไม่เกิน 200,000 เยน กรณีที่มีการแจ้งเท็จจะถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน นอกจากนั้นกรณีที่ไม่แจ้งที่อยู่,แจ้งเท็จก็จะถูกเพิกถอนสถานภาพในการพำนักอาศัยด้วย

ที่อยู่สำหรับการแจ้ง

Notification Reception Service Residence Management Information Department Tokyo Immigration Bureau 5-5-30 Konan, Minato-Ku,Tokyo 〒108-8255

ข้อควรระวัง1:ต้องเขียนว่า「มีเอกสารแจ้งอยู่ภายใน」ด้วยปากกาสีแดงที่หน้าซองจดหมาย
ข้อควรระวัง2:เอกสารที่อยู่ภายในซองจะเป็นเอกสารแจ้ง,สำเนาของบัตร Resident Card 2 ใบ

PageTop

  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。