การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
 1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
 2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

ขั้นตอนหลังจากมาญี่ปุ่นแล้ว

การลงทะเบียน/แก้ไขใหม่ บัตรไซริว ของนักเรียนต่างชาติ

สำหรับชาวต่างชาติที่มาญี่ปุ่นเพื่อการพำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาว (ผู้ที่พำนักอาศัยเกิน 90 วัน) เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานขาเข้า จะได้รับการประทับตราขาเข้า(ซีล)ที่หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) แล้วจะออกบัตร Resident Cardซึ่งระบุสถานภาพในการพำนักอาศัยไว้แล้ว (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาว เช่น ผู้ที่พำนักอาศัยระยะสั้น จะไม่มีการออกบัตร Resident Card แต่จะประทับตรารับรองการพำนักอาศัยระยะสั้นในหนังสือเดินทางแทน)
ผู้ที่พำนักอาศัยในระยะกลางถึงระยะยาวเมื่อได้รับบัตร Resident Card แล้วจะต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลเขต(เมือง,ตำบล,หมู่บ้าน)ที่ตนเองพำนักอาศัยอยู่ภายใน 2 สัปดาห์เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนการพำนักอาศัยและระบุที่อยู่ด้านหลังของบัตร Resident Card

「Resident Card」คือบัตรอะไร?

Resident Card คือเป็นบัตรที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้กับผู้ที่พำนักอาศัยระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งจะระบุเกี่ยวกับการพำนักอาศัยเช่นการอนุญาตเข้าประเทศหรืออนุญาตการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย,อนุญาตการต่อเวลาพำนักอาศัย เป็นต้น Resident Card จะดำเนินการออกบัตร・ต่ออายุโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อเกี่ยวกับการพำนักอาศัย กระทรวงยุติธรรม(รัฐบาลญี่ปุ่น)จะใช้เป็น「หนังสือรับรอง」เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ที่พำนักอาศัยที่มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้นเมื่อชาวต่างชาติถูกร้องขอให้พิสูจน์การมีตัวตนของตนเองขณะที่อยู่ในญี่ปุ่นสามารถแสดงด้วยบัตร Residenrt Card(หรือบัตรประชาชน)ได้ กรณีที่จำเป็นต้องมีการรับรองเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร,การทำสัญญาโทรศัพท์มือถือ,การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้น

หน้าที่ในการพกพา・แสดงบัตร Resident Card

นักเรียนมีหน้าที่ในการพกพา・แสดงบัตร Resident Card ตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตรวจสอบเท่านั้น แต่มีกรณีที่จะถูกขอให้แสดงบัตรจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบนท้องถนนด้วย หากไม่มีมาแสดงจะถูกปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 แสนบาทและจำเป็นต้องระวังด้วยเนื่องจากอาจจะต้องสงสัยว่าเป็นบุคคลผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนพกพาบัตร Resident Card ติดตัวไปด้วยทุกครั้ง อนึ่ง,ชาวต่างชาติที่อายุไม่ถึง 16 ปีไม่ต้องพกพา

ต้องจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็นต้น

มาจดบันทึกหมายเลขของ Resident Card ไว้ในสมุดโน้ต เป็นต้นกันเถอะเผื่อว่าทำบัตรหายจะสามารถดำเนินการออกบัตรใหม่ได้เร็วขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลหมายเลขอยู่แล้ว

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อที่ระบุในบัตร Resident Card

"หากเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักอาศัยหรือสถานภาพ,เรื่องที่ควรจะเปลี่ยนแปลงในหัวข้อที่ระบุไว้ในบัตร Resident Card ต้องมีการรายงาน,ยื่นเรื่องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วันแล้ว,ต้องดำเนินเรื่องเพื่อทำบัตรใหม่
■เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่
เมื่อมีการย้ายที่อยู่ จะต้องส่งเอกสารแจ้งย้ายออกที่สำนักงานเขตของที่พักเดิม,ขอเอกสารรับรองการย้ายออก,ส่งเอกสารย้ายเข้าที่สำนักงานเขตของที่พักใหม่ภายใน 14 วัน,ขอให้ระบุที่อยู่ด้านหลังของบัตร Resident Card เมื่อจะย้ายออกไปต่างประเทศ(ตอนที่กลับประเทศ) ก็ต้องใช้เอกสารแจ้งย้ายออกด้วย นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตก็จะเป็นผู้ออกเอกสารประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย จึงจะต้องมีการส่งคืนพร้อมอกับเอกสารแจ้งย้ายออก,ได้รับพร้อมกับเอกสารแจ้งย้ายเข้า

■การเปลี่ยนแปลงอื่นๆนอกเหนือจากที่พัก
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆในหัวข้อของบัตร Resident Card นอกเหนือจากที่พักขอให้แจ้งย้ายออกและขอเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล,วันเดือนปีเกิด,เพศ,สัญชาติ・ภูมิภาค ทางเจ้าหน้าที่บัตร Resident Card ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อมีการต่ออายุระยะเวลาในการพำนักอาศัย,เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย ฯลฯ จะมีการออกบัตร Resident Cardใหม่ให้เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว"

การสูญหายและออกบัตรใหม่

กรณีที่ทำบัตร Resident Card สูญหาย,ชำรุดจะต้องยื่นขอทำบัตรใหม่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอให้ออกบัตรใหม่ นอกจากนี้ เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนรูปถ่ายของบัตร Resident Card เป็นต้น กรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัตร Resident Card ก็สามารถออกบัตรใหม่ได้เช่นกันแต่ในกรณีนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,300 เยน

บัตร Resident Card กับการเข้าประเทศอีกครั้ง(Re-Entry)

หากออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีกครั้ง จะต้อง「ยื่นขอให้ออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」 และดำเนินการรับ「การประทับตราเพื่อเข้าประเทศ(วีซ่า)」 ใหม่อีกครั้ง

แต่เมื่อมีบัตร Resident Card แล้วจะถือว่าสามารถเข้าประเทศได้อีกครั้ง ดังนั้น หากออกประเทศไปแล้วจะกลับเข้าประเทศอีกครั้งภายใน 1 ปีจะสามารถเข้าประเทศได้เพียงแสดงบัตร Resident Card พร้อมกับหนังสือเดินทางเท่านั้น แต่หากจะออกไปนอกประเทศญี่ปุ่นระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องไปทำเรื่องขออนุญาตเข้าประเทศอีกครั้งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนออกนอกประเทศ ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท(Single) หรือ 6,000 บาท (Multiple) จึงจะได้รับซีลอนุญาตเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งติดที่หนังสือเดินทาง

หน้าที่ในการส่งคืนบัตร Resident Card

■กรณีออกประเทศโดยไม่มีการกลับเข้าประเทศอีกครั้ง(กรณีที่ไม่กลับมาญี่ปุ่นอีก)
จะทำการส่งคืนบัตร Resident Card หลังจากตรวจสอบการออกประเทศที่ท่าอากาศยานที่จะออกประเทศแต่บัตร Resident Card ที่ส่งคืนแล้วจะถูกเจาะรูแล้วส่งคืนให้เจ้าตัวในสภาพที่ไม่มีผลบังคับใช้
■กรณีที่ออกประเทศโดยมีแผนจะเข้าประเทศอีกครั้งแต่ไม่ได้กลับมาญี่ปุ่นอีก
เนื่องจากมีการออกประเทศโดยที่ยังถือบัตร Resident Cardอยู่ ขอให้ส่งคืนบัตร Resident Card จากประเทศของตนมาที่「ที่อยู่สำหรับการส่งคืนทางไปรษณีย์」
■กรณีที่เจ้าตัวเสียชีวิต
ญาติของเจ้าตัวหรือผู้อาศัยจะทำการส่งคืนบัตร Resident Card ภายใน 14 วันนับจากวันที่เสียชีวิต ขอให้นำส่งที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้ที่สุดโดยตรงหรือส่งคืนทางไปรษณีย์มาที่「ที่อยู่ในการส่งคืนทางไปรษณีย์」ข้างล่างนี้
「ที่อยู่ในการส่งคืนทางไปรษณีย์」 〒135-0064
    Tokyo Kowan Godochosha 9th Floor
    Tokyo Immigration Bureau Odaiba Branch Office
    2-7-11 Aomi, Koto-City,Tokyo
ข้อควรระวัง: กรณีที่ไม่ทำการส่งคืนบัตร Resident Card จะถูกปรับไม่เกิน 200,000 บาท ผู้ที่ไม่ทำการส่งคืนบัตรระหว่างที่ออกไปนอกประเทศญี่ปุ่น จะถูกปรับเมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นในครั้งต่อไป

หน้าที่ที่ต้องแจ้ง

กรณีที่มีการเปลี่ยนงาน・ลาออก・ย้ายสถาบันการศึกษา・ลาออกจากสถาบันการศึกษา・หย่าร้าง・แยกกันอยู่・ตายจากกันต้องแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายใน 14 วัน

กรณีการย้ายสถาบันการศึกษา・ลาออกจากสถาบันการศึกษาขอให้รีบแจ้งโดยการนำส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ กรณีที่ไม่แจ้งจะถูกปรับไม่เกิน 200,000 เยน กรณีที่มีการแจ้งเท็จจะถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยน นอกจากนั้นกรณีที่ไม่แจ้งที่อยู่,แจ้งเท็จก็จะถูกเพิกถอนสถานภาพในการพำนักอาศัยด้วย

ที่อยู่สำหรับการแจ้ง

Notification Reception Service Residence Management Information Department Tokyo Immigration Bureau 5-5-30 Konan, Minato-Ku,Tokyo 〒108-8255

ข้อควรระวัง1:ต้องเขียนว่า「มีเอกสารแจ้งอยู่ภายใน」ด้วยปากกาสีแดงที่หน้าซองจดหมาย
ข้อควรระวัง2:เอกสารที่อยู่ภายในซองจะเป็นเอกสารแจ้ง,สำเนาของบัตร Resident Card 2 ใบ

PageTop

  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。