การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง | แนะนำกิจกร...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย

International University of Japan
Tokyo City University
Rikkyo University
Sophia University
Kansai University
Niigata University of Health and Welfare

มหาวิทยาลัย

Osaka University
Chuo University
Fukui University of Technology
Yokohama National University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Hosei University
Sophia University
Kansai University
Teikyo University
Kobe Gakuin University
Rikkyo University
ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
  1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
  2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง

ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นจะถูกกำหนดสถานภาพในการพำนักอาศัย แล้วเข้าประเทศญี่ปุ่นและพำนักอาศัยอยู่ สำหรับชาวต่างชาติที่ถือสถานภาพการพำนักอาศัยอยู่ถูกกำหนดไว้ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในขอบเขตที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละสถานภาพการพำนักอาศัย ดังนั้นเมื่อจะเข้าทำงานจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพการพำนักอาศัยจาก「ศึกษาต่อต่างประเทศ」ที่ถืออยู่ปัจจุบันเป็นสถานภาพที่สามารถทำงานได้เช่น 「เทคโนโลยี・ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์・การทำงานระหว่างประเทศ」เป็นต้น

การเดินเรื่องขอเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การยื่นคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักอาศัยจาก「ศึกษาต่อต่างประเทศ」เป็นสถานภาพที่สามารถเข้าทำงานได้นั้นโดยหลักการแล้วจำเป็นต้องไปเดินเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของท้องถิ่นหรือสำนักงานสาขาของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเขตเดียวกันที่อยู่ใกล้บ้านที่สุดซึ่งเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในตอนนั้นมีดังนี้

เอกสารจำเป็น

สิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง
・พาสปอร์ตที่เป็นชื่อของตนเอง(หรือหนังสือรับรองการเดินทาง)และบัตรResident Card

ต้องตรวจสอบให้ดีว่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หมดอายุหรือไม่ หนังสือรับรอ

・เอกสารคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย

แบบฟอร์มการใช้เอกสารคำร้องจะแตกต่างกันตามสถานภาพการพำนักอาศัย

แบบฟอร์มของเอกสารคำร้องสามารถขอได้ที่ศูนย์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและยังสามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจของกระทรวงยุติธรรมด้วย

http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

สามารถถ่ายสำเนาเอกสารแบบฟอร์มมาใช้ได้ จำเป็นต้องใช้รูปถ่ายประกอบเอกสารคำร้องด้วยขอให้ติดรูปถ่ายสำหรับยืนยันตัวตนขนาด3㎝×4㎝ด้วย

・เอกสารชี้แจงเหตุผลในการยื่นคำร้อง

ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยื่นทุกครั้งแต่เมื่อยื่นเอกสารอธิบายเหตุผลที่ต้องอยู่จนถึงเข้าทำงานหรือความเกี่ยวข้องกันของรายละเอียดการทำงานในบริษัทที่จะเข้าทำงานกับคณะที่ขึ้นทะเบียนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นต้น,สาขาวิชาเอกได้ก็สามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบได้ ไม่มีการกำหนดแบบฟอร์มเป็นพิเศษ

เอกสารที่จะได้รับจากบริษัท
・หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ให้ขอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทที่จะรับเข้าทำงานจำเป็นต้องออกให้ภายใน 3 เดือนก่อนการยื่นคำร้อง

・สำเนาเอกสารสัญญาจ้างงาน

เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าตัวกับบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน จะเป็นสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือเอกสารแจ้งรับเข้าทำงานจากบริษัทที่จะรับเข้าทำงานก็ได้ ต้องมีการระบุเงื่อนไขในการจ้างงานเช่นหัวข้อเกี่ยวกับระยะเวลาจ้างงาน,หัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ต้องทำ,หัวข้อเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงาน,หัวข้อเกี่ยวกับค่าจ้างเช่นเงินค่าตอบแทนเป็นต้น,หัวข้อเกี่ยวกับการลาออกเป็นต้นอย่างชัดเจน

・สำเนาเอกสารรายงานงบการเงินของบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน

เอกสารรายงานงบการเงินเป็นงบกำไรขาดทุนและงบดุลซึ่งจะจัดทำเมื่อมีการปิดบัญชีของบริษัทหลังจากจบปีบัญชีของทุกปี ขอให้ดำเนินการขอรับเอกสารของปีล่าสุด อนึ่ง,กรณีที่เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ซึ่งยังไม่มีการจัดทำรายงานงบการเงินให้ขอเอกสารแผนธุรกิจ 1 ปีหลังจากนี้แทน

・สำเนาInformation returns for total tableของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้จากการทำงานทั้งปี

เอกสารที่ทางบริษัทต้องยื่นสำนักงานสรรพากรในเดือนมกราคมของทุกปีใช้เป็นสำเนาก็ได้แต่ขอให้ตรวจสอบด้วยว่ามีประทับตรารับเรื่องของสำนักงานสรรพากรหรือไม่ กรณีของบริษัทที่จัดตั้งใหม่จะใช้สำเนาของเอกสารยื่นขอจัดตั้งบริษัทของสำนักงานจ่ายเงินเดือนเป็นต้นหรือสำเนาของเอกสารรายงานมูลค่าเรียกเก็บภาษีเงินได้ของรายได้จากการทำงาน・เงินได้เมื่อเกษียณอายุเป็นต้นของ3เดือนล่าสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง

・ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (Company Profile)

หากมีโบรชัวร์เป็นต้นของบริษัทที่จะรับเข้าทำงานให้ยื่นด้วย ใช้การพิมพ์จากโฮมเพจก็ได้แต่ต้องการเอกสารที่มีการระบุชื่อบริษัท,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ประวัติ,เงินลงทุน,ผู้บริหาร,จำนวนพนักงาน,จำนวนพนักงานชาวต่างชาติ,ยอดขายทั้งปี,รายละเอียดธุรกิจ(ผลการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าหลัก)

・เอกสารชี้แจงเหตุผลในการจ้างงาน

ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยื่นทุกครั้งแต่หากมีการยื่นเอกสารอธิบายจากบริษัทที่จะรับเข้าทำงานซึ่งระบุใจความสำคัญเช่นเหตุผลหรือความจำเป็นในการจ้างงาน,รายละเอียดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบได้ ไม่มีการกำหนดแบบฟอร์มเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้อาจจะมีกรณีที่ยกเว้นการยื่น「หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน」「เอกสารรายงานงบการเงิน」 「Information returns for total tableของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้จากการทำงาน」「ข้อมูลทั่วไปของบริษัท(Company Profile)」หรือกรณีที่ขอให้ยื่น「เอกสารอื่นๆเพื่อการอ้างอิง」ต่างหาก

เอกสารที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย・สถาบันการศึกษา
・หนังสือรับรองการจบการศึกษา(หนังสือรับรองการคาดว่าจะจบการศึกษา)

เอกสารรับรองซึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ปัจจุบันและกำลังจะจบการศึกษาเป็นผู้ออกให้ จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริง นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำเป็นต้องได้หนังสือรับรองการได้วุฒิ「ประกาศนียบัตร」

กรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากทางสถาบันการศึกษาทันทีเนื่องจากช่วงเวลาที่ยื่นคำร้องจะต้องยื่นหนังสือรับรองคาดว่าจะจบการศึกษาแทนและเมื่อมีการออกหนังสือรับรองการจบการศึกษามาแล้วต้องทำการยื่นเพิ่มเติม สำหรับช่วงเวลาที่จะยื่นคำร้องนั้นต้องยื่นก่อน3 เดือนล่วงหน้าคือตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อให้ผู้จบการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยสามารถเข้าทำงานได้ตั้งแต่เดือนเมษายน

กรณีที่เอกสารที่จะใช้ยื่นเป็นภาษาต่างประเทศขอให้แนบฉบับแปล(ภาษาญี่ปุ่น)ด้วยนอกจากนี้เอกสารที่ยื่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วจะไม่ได้รับคืนดังนั้นในกรณีที่ต้องการให้คืนเอกสารตัวจริงเป็นต้นขอให้แจ้งว่า「ขอคืนเอกสารตัวจริง(ขอคืนเอกสารตัวจริง)」แล้วทางเจ้าหน้าที่จะคืนมาให้ กรณีนี้อย่าลืมยื่นเอกสารสำเนาพร้อมกับเอกสารตัวจริงด้วย

การตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในการตรวจสอบนั้นขั้นแรกจะตรวจสอบประวัติการพำนักอาศัยจนถึงตอนนี้หรือรายละเอียดการทำกิจกรรมที่บริษัทที่จะเข้าทำงานว่าเข้าข่ายสถานภาพการพำนักอาศัยของ「เทคโนโลยี・ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมและวัฒนธรรมของมนุษย์・การทำงานระหว่างประเทศ」เป็นต้นหรือไม่

  • ประวัติการศึกษาของเจ้าตัว(หลักสูตรวิชาเอก,รายละเอียดการวิจัยเป็นต้น) ประวัติอื่นๆ เป็นผู้มีความทักษะเทคโนโลยี・ความรู้ความสามารถเป็นต้นที่เข้าข่ายหรือไม่
  • ดูจากรายละเอียดการทำงานที่จะต้องทำแล้วเจ้าตัวจะใช้ทักษะเทคโนโลยี・ความรู้ความสามารถเป็นต้นที่มีอยู่ได้หรือไม่
  • การปฏิบัติต่อเจ้าตัว(ค่าตอบแทน เป็นต้น)เหมาะสมหรือไม่,ความมั่นคง・ความต่อเนื่องจากโครงสร้าง・ผลการดำเนินการของบริษัทที่จะจ้างงานสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่
  • นอกจากนั้นมีโอกาสที่จะได้ใช้ในการทำงานของเจ้าตัวหรือไม่

จะแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณีย์ในภายหลัง

เกี่ยวกับสถานภาพทำงาน

หากผ่านการตรวจสอบข้างต้นแล้วคุณจะได้รับการอนุมัติสถานภาพในการพำนักอาศัยที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำงาน กรณีที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานภาพในการพำนักอาศัยตามข้อกำหนดคำสั่งค่าธรรมเนียมตามกฏหมายคนเข้าเมืองจะต้องชำระเงิน4,000เยน(วิธีการชำระเงินคือการซื้ออากรแสตมป์ราคา4,000เยนติดที่「เอกสารชำระค่าธรรมเนียม」)

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。