การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง | แนะนำกิจกร...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


มหาวิทยาลัย

Sapporo University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University

บัณฑิตวิทยาลัย

International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare
Kwansei Gakuin University
ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
  1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
  2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย(วีซ่าทำงาน)และการดำเนินเรื่อง

ชาวต่างชาติที่จะพำนักอาศัยในญี่ปุ่น จะต้องขอสถานภาพในการพำนักอาศัยให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงเข้าประเทศญี่ปุ่นและพำนักอาศัยอยู่ สำหรับชาวต่างชาติที่ถือสถานภาพการพำนักอาศัยอยู่ ถูกกำหนดไว้ให้สามารถดำเนินกิจกรรมในขอบเขตที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละสถานภาพการพำนักอาศัย ดังนั้นเมื่อจะเข้าทำงานจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานภาพการพำนักอาศัยจาก 「ศึกษาต่อต่างประเทศ」 ที่ถืออยู่ปัจจุบัน เป็นสถานภาพที่สามารถทำงานได้เช่น 「วิศวกร・ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์・กิจการระหว่างประเทศ」 เป็นต้น

การเดินเรื่องขอเปลี่ยนแปลงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่

การยื่นคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักอาศัยจาก 「ศึกษาต่อต่างประเทศ」เป็นสถานภาพที่สามารถเข้าทำงานได้นั้น โดยหลักการแล้วจำเป็นต้องไปเดินเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคหรือสำนักงานสาขาที่อยู่ใกล้บ้านที่สุด ซึ่งเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในตอนนั้นมีดังนี้

เอกสารจำเป็น

สิ่งที่ต้องทำด้วยตนเอง
・พาสปอร์ตที่เป็นชื่อของตนเองและบัตรResidence Card

ต้องตรวจสอบให้ดีว่าหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)หมดอายุหรือไม่ หนังสือรับรอ

・เอกสารคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย

แบบฟอร์มการใช้เอกสารคำร้องจะแตกต่างกันตามสถานภาพการพำนักอาศัย

แบบฟอร์มของเอกสารคำร้องสามารถขอได้ที่ศูนย์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและยังสามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจของกระทรวงยุติธรรมด้วย

https://www.isa.go.jp/en/applications/procedures/16-2-1.html

สามารถถ่ายสำเนาเอกสารแบบฟอร์มมาใช้ได้ จำเป็นต้องใช้รูปถ่ายประกอบเอกสารคำร้องด้วยขอให้ติดรูปถ่ายสำหรับยืนยันตัวตนขนาด3㎝×4㎝ด้วย

・เอกสารชี้แจงเหตุผลในการยื่นคำร้อง

ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยื่นทุกครั้งแต่เมื่อยื่นเอกสารอธิบายเหตุผลที่ต้องอยู่จนถึงเข้าทำงานหรือความเกี่ยวข้องกันของรายละเอียดการทำงานในบริษัทที่จะเข้าทำงานกับคณะที่ขึ้นทะเบียนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป็นต้น,สาขาวิชาเอกได้ก็สามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบได้ ไม่มีการกำหนดแบบฟอร์มเป็นพิเศษ

เอกสารที่จะได้รับจากบริษัท
・หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ให้ขอรับหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทที่จะรับเข้าทำงานจำเป็นต้องออกให้ภายใน 3 เดือนก่อนการยื่นคำร้อง

・สำเนาเอกสารสัญญาจ้างงาน

เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าตัวกับบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน จะเป็นสำเนาคำสั่งแต่งตั้งหรือเอกสารแจ้งรับเข้าทำงานจากบริษัทที่จะรับเข้าทำงานก็ได้ ต้องมีการระบุเงื่อนไขในการจ้างงานเช่นหัวข้อเกี่ยวกับระยะเวลาจ้างงาน,หัวข้อเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ต้องทำ,หัวข้อเกี่ยวกับเวลาปฏิบัติงาน,หัวข้อเกี่ยวกับค่าจ้างเช่นเงินค่าตอบแทนเป็นต้น,หัวข้อเกี่ยวกับการลาออกเป็นต้นอย่างชัดเจน

・สำเนาเอกสารรายงานงบการเงินของบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน

เอกสารรายงานงบการเงินเป็นงบกำไรขาดทุนและงบดุลซึ่งจะจัดทำเมื่อมีการปิดบัญชีของบริษัทหลังจากจบปีบัญชีของทุกปี ขอให้ดำเนินการขอรับเอกสารของปีล่าสุด อนึ่ง,กรณีที่เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ซึ่งยังไม่มีการจัดทำรายงานงบการเงินให้ขอเอกสารแผนธุรกิจ 1 ปีหลังจากนี้แทน

・สำเนาInformation returns for total tableของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้จากการทำงานทั้งปี

เอกสารที่ทางบริษัทต้องยื่นสำนักงานสรรพากรในเดือนมกราคมของทุกปีใช้เป็นสำเนาก็ได้แต่ขอให้ตรวจสอบด้วยว่ามีประทับตรารับเรื่องของสำนักงานสรรพากรหรือไม่ กรณีของบริษัทที่จัดตั้งใหม่จะใช้สำเนาของเอกสารยื่นขอจัดตั้งบริษัทของสำนักงานจ่ายเงินเดือนเป็นต้นหรือสำเนาของเอกสารรายงานมูลค่าเรียกเก็บภาษีเงินได้ของรายได้จากการทำงาน・เงินได้เมื่อเกษียณอายุเป็นต้นของ3เดือนล่าสุดอย่างใดอย่างหนึ่ง

・ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (Company Profile)

หากมีโบรชัวร์เป็นต้นของบริษัทที่จะรับเข้าทำงานให้ยื่นด้วย ใช้การพิมพ์จากโฮมเพจก็ได้แต่ต้องการเอกสารที่มีการระบุชื่อบริษัท,ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์,ประวัติ,เงินลงทุน,ผู้บริหาร,จำนวนพนักงาน,จำนวนพนักงานชาวต่างชาติ,ยอดขายทั้งปี,รายละเอียดธุรกิจ(ผลการดำเนินธุรกิจกับลูกค้าหลัก)

・เอกสารชี้แจงเหตุผลในการจ้างงาน

ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องยื่นทุกครั้งแต่หากมีการยื่นเอกสารอธิบายจากบริษัทที่จะรับเข้าทำงานซึ่งระบุใจความสำคัญเช่นเหตุผลหรือความจำเป็นในการจ้างงาน,รายละเอียดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถใช้เพื่ออ้างอิงในการตรวจสอบได้ ไม่มีการกำหนดแบบฟอร์มเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้อาจจะมีกรณีที่ยกเว้นการยื่น「หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัทที่จะรับเข้าทำงาน」「เอกสารรายงานงบการเงิน」 「Information returns for total tableของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรายได้จากการทำงาน」「ข้อมูลทั่วไปของบริษัท(Company Profile)」หรือกรณีที่ขอให้ยื่น「เอกสารอื่นๆเพื่อการอ้างอิง」ต่างหาก

เอกสารที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย・สถาบันการศึกษา
・หนังสือรับรองการจบการศึกษา(หนังสือรับรองการคาดว่าจะจบการศึกษา)

เอกสารรับรองซึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาอยู่ปัจจุบันและกำลังจะจบการศึกษาเป็นผู้ออกให้ จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริง นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำเป็นต้องได้หนังสือรับรองการได้วุฒิ「ประกาศนียบัตร」

กรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองการจบการศึกษาจากทางสถาบันการศึกษาทันทีเนื่องจากช่วงเวลาที่ยื่นคำร้องจะต้องยื่นหนังสือรับรองคาดว่าจะจบการศึกษาแทนและเมื่อมีการออกหนังสือรับรองการจบการศึกษามาแล้วต้องทำการยื่นเพิ่มเติม สำหรับช่วงเวลาที่จะยื่นคำร้องนั้นต้องยื่นก่อน3 เดือนล่วงหน้าคือตั้งแต่เดือนมกราคมเพื่อให้ผู้จบการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยสามารถเข้าทำงานได้ตั้งแต่เดือนเมษายน

กรณีที่เอกสารที่จะใช้ยื่นเป็นภาษาต่างประเทศขอให้แนบฉบับแปล (ภาษาญี่ปุ่น) ด้วย นอกจากนี้เอกสารที่ยื่นให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่แล้วจะไม่ได้รับคืน ดังนั้นในกรณีที่ต้องการให้คืนเอกสารตัวจริง ตอนยื่นคำร้องขอให้แจ้งว่า 「原本還付(げんぽんかんぷ)ขอคืนเอกสารตัวจริง」 แล้วทางเจ้าหน้าที่จะคืนมาให้ กรณีนี้อย่าลืมยื่นเอกสารสำเนาพร้อมกับเอกสารตัวจริงด้วย

การตรวจสอบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่

ในการตรวจสอบนั้น ขั้นแรกจะตรวจสอบประวัติการพำนักอาศัยจนถึงตอนนี้ หรือรายละเอียดการทำกิจกรรมของบริษัทที่จะเข้าทำงานว่าเข้าข่ายสถานภาพการพำนักอาศัยของ 「วิศวกร・ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์・กิจการระหว่างประเทศ」 เป็นต้นหรือไม่

  • ประวัติการศึกษาของเจ้าตัว(หลักสูตรวิชาเอก,รายละเอียดการวิจัยเป็นต้น) ประวัติอื่นๆ เป็นผู้มีความทักษะเทคโนโลยี・ความรู้ความสามารถเป็นต้นที่เข้าข่ายหรือไม่
  • ดูจากรายละเอียดการทำงานที่จะต้องทำแล้วเจ้าตัวจะใช้ทักษะเทคโนโลยี・ความรู้ความสามารถเป็นต้นที่มีอยู่ได้หรือไม่
  • การปฏิบัติต่อเจ้าตัว(ค่าตอบแทน เป็นต้น)เหมาะสมหรือไม่,ความมั่นคง・ความต่อเนื่องจากโครงสร้าง・ผลการดำเนินการของบริษัทที่จะจ้างงานสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่
  • นอกจากนั้นมีโอกาสที่จะได้ใช้ในการทำงานของเจ้าตัวหรือไม่

จะแจ้งผลการตรวจสอบทางไปรษณีย์ในภายหลัง

เกี่ยวกับสถานภาพทำงาน

หากผ่านการตรวจสอบข้างต้นแล้วคุณจะได้รับการอนุมัติสถานภาพในการพำนักอาศัยที่จำเป็นสำหรับการเข้าทำงาน กรณีที่ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานภาพในการพำนักอาศัยตามข้อกำหนดคำสั่งค่าธรรมเนียมตามกฏหมายคนเข้าเมืองจะต้องชำระเงิน4,000เยน(วิธีการชำระเงินคือการซื้ออากรแสตมป์ราคา4,000เยนติดที่「เอกสารชำระค่าธรรมเนียม」)

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。