Rikkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Rikkyo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Rikkyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rikkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of ArtshoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate school of SciencehoặcGraduate school of SociologyhoặcGraduate school of Law and PoliticshoặcTourismhoặcBusiness DesignhoặcSocial Design StudieshoặcCommunity and Human ServiceshoặcIntercultural Communication (Intercultural Communication) hoặcGraduate School of BusinesshoặcModern PsychologyhoặcChristian StudieshoặcArtificial Intelligence and Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University Khoa nghiên cứu Danh sách

  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Japanese Literature, English and American Literature, German Literature, French Literature, History, Interdisciplinary Cultural Studies, Education, Comparative Civilizations
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Japanese Literature, English and American Literature, German Literature, French Literature, History, Interdisciplinary Cultural Studies, Education, Comparative Civilizations
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Economics
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Economics
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Physics, Chemistry, Mathematics, Life Science
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Physics, Chemistry, Mathematics, Life Science
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Sociology
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Sociology
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Law Politics
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Law Politics
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Tourism
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Tourism
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Graduate School of Business Administration
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Graduate School of Business Administration
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Network and Social Organization
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Network and Social Organization
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Community and Human Services
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Community and Human Services
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Intercultural Communication
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Intercultural Communication
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Business, International Business (MIB)
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Business
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Psychology, Clinical Psychology, Body Expression And Cinematic Arts
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Psychology, Clinical Psychology, Body Expression And Cinematic Arts
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Christian Studies
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Christian Studies
  • Khóa đào tạo Thạc sĩ
   Chuyên ngành
   • Artificial Intelligence and Science
  • Khóa đào tạo Tiến sĩ
   Chuyên ngành
   • Artificial Intelligence and Science

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học