Thông tin khoa/ngành học | International Art & Design College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa/ngành học | International Art & Design College | JPSS, tra...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International Art & Design College

Trường chuyên mônFukushima

国際アート&デザイン専門学校 | International Art & Design College

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin khoa/ngành học

Manga Create

We provide a curriculum based firmly on actual industry practices, to give our students real skills they can use in the workplace and to teach them about the culture today's manga industry.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Thiết kế

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 267,757 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,037,757 (JPY)
Comic Illustration

Want to become a comic illustrator? Learn the skills and knowledge you need to breath life into your favorite characters.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Thiết kế / Ngành Công nghệ thông tin

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 298,547 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,068,547 (JPY)
Computer Graphics

Want to become a CG artist? Master creative and visual techniques of the digital world.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Thiết kế / Ngành Công nghệ thông tin

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 333,775 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,103,775 (JPY)
Voice Artist & Actor

We give students the skills they need to work in many fields, including animation, television, radio, the stage, and more.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Truyền thông

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 333,358 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,103,358 (JPY)
Graphic Design

Want to become a graphic designer? We help our students develop the skills needed to produce beautiful designs and graphics, as well as effective advertisements.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Thiết kế / Ngành Truyền thông

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 309,131 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,079,131 (JPY)
Illustration

Interested in becoming an illustrator? Learn the techniques you need to express yourself freely in art.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Thiết kế

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 303,424 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,073,424 (JPY)
Interior Design

Want to become an interior designer Learn to create and implement an individual atmosphere to suit any individual.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Thiết kế / Ngành Xây dựng kiến trúc

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 10 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 296,695 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,066,695 (JPY)
Music & Sound Techniques

Want to be a musician? Learn the skills you need to mesmerize your audience from the stage.Interested in creating an environment for music production? We provide you the skills you need to produce the best live performances on any scale.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Truyền thông

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 392,456 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,162,456 (JPY)
Music & Broadcasting Business

Want to support the world of music and broadcasting through business? Study the techniques you can use to help artists and performers give 120%!

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành liên quan đến Nghệ thuật / Ngành Truyền thông

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 380,126 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,150,126 (JPY)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học