Thông tin khoa/ngành học | Koriyama Joho Business Collge | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin khoa/ngành học | Koriyama Joho Business Collge | JPSS, trang chuyên...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Koriyama Joho Business Collge

Trường chuyên mônFukushima

郡山情報ビジネス専門学校 | Koriyama Joho Business Collge

Download hồ sơ đăng ký
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin khoa/ngành học

Digital Information Business

Want to become a creative programmer? Become a pro at computer systems, networks, information processing, and more!

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Công nghệ thông tin / Ngành Văn thư

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 217,085 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 967,085 (JPY)
Office Business

Interested in administration? We will help you

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Văn thư / Ngành Tài chính / Ngành Kinh doanh

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 151,690 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 901,690 (JPY)
Accounting business

Bookkeeping accounting・computer understands. 、aims at skilled on the site of accounting.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Văn thư / Ngành Tài chính

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 20 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 149,190 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 899,190 (JPY)
Licensed tax accountant

The licensed tax accountant qualification is acquired. becomes the specialist of accounting and the taxation business.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Tài chính / Ngành Văn thư

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 4
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 169,410 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 919,410 (JPY)
Logistical Management

Want to own your own store? Become a pro at mastering business logistics who never falls behind the times.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Tài chính / Ngành Kinh doanh

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 183,984 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 933,984 (JPY)
Wedding Direction

Want to work in the wedding industry? Become a professional who orchestrates

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Dịch vụ

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 295,195 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,045,195 (JPY)
International tourism

Abundant knowledge is acquired, and it becomes the professional of service.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Dịch vụ

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 399,290 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 1,149,290 (JPY)
Sports business

Abundant expertises and leadership are had both. becomes the professional of the sports business.

Những ngành nghề có thể hướng đến

Ngành Dịch vụ / Ngành Kinh doanh

Thông tin đăng ký nhập học
Tháng nhập học Tháng 4
Thời gian khóa học Năm 2
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 30 người
Tiền đăng ký dự thi 20,000 (JPY)
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 650,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 248,681 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 998,681 (JPY)

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học