Tìm nơi du học từ Fukuoka・Saga・Nagasaki・Kumamoto・Oita・Miyazaki・Kagoshima・Okinawa Tất cả các trường | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Fukuoka・Saga・Nagasaki・Kumamoto・Oita・Miyazaki・Kagoshim...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Fukuoka・Saga・Nagasaki・Kumamoto・Oita・Miyazaki・Kagoshima・Okinawa Tất cả các trường

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ

Có thể tìm kiếm Tất cả các trường đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 134 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Kyushu University

“Lead to the Next 100 Years, Leap to the Best 100 World”

In 2014, MEXT has launched “Top Global University Project” and chosen 37 core universities including Kyushu University, to promote the further globalization of higher education. 【International U...
[«Kyushu University» Xem tiếp]

Kyushu University Danh sách các ngành học

Fukuoka University

With 31 departments in nine undergraduate faculties, and 34 programs in ten graduate schools, Fukuoka University has established itself a...

The University welcomes large numbers of international students from the universities, with which it has exchange agreements, in England, France, Finland, Belgium, Germany, China, Korea, Taiwan, In...
[«Fukuoka University» Xem tiếp]

Fukuoka University Danh sách các ngành học

Fukuoka Women's University

Educating the next generation of female leaders

At FWU,we aim to foster women who can contribute to the creation of a better society both in Japan and internationally from the perspective of Asia and the entire world by developing their knowledg...
[«Fukuoka Women's University» Xem tiếp]

Fukuoka Women's University Danh sách các ngành học

Oita University of Nursing and Health Sciences Khoa nghiên cứuDanh sách

Oita University of Nursing and Health Sciences Danh sách các ngành học

Oita University Khoa nghiên cứuDanh sách

Oita University Danh sách các ngành học

Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) Khoa nghiên cứuDanh sách

Okinawa Christian University Khoa nghiên cứuDanh sách

Okinawa Christian University Danh sách các ngành học

Okinawa Christian Junior College Danh sách các ngành học

Okinawa Prefectural College of Nursing Khoa nghiên cứuDanh sách

Okinawa Prefectural University of Arts Danh sách các ngành học

Okinawa Prefectural University of Arts Khoa nghiên cứuDanh sách

Okinawa International University Khoa nghiên cứuDanh sách

Okinawa Women's Junior College Danh sách các ngành học

University of Okinawa Danh sách các ngành học

Okinawa University Khoa nghiên cứuDanh sách

Orio Aishin Junior College Danh sách các ngành học

International University of Kagoshima Danh sách các ngành học

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Cao học

Sophia University
Tokyo City University
Rikkyo University
International University of Japan
Niigata University of Health and Welfare
Kansai University

Đại học

Osaka University
Sophia University
Teikyo University
Meiji Gakuin University
Kansai University
Rikkyo University
Hosei University
Kobe Gakuin University
Yokohama National University
Chuo University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus