Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trường | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trườn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Shiga・Kyoto・Osaka・Hyogo・Nara・Wakayama Tất cả các trường

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ

Có thể tìm kiếm Tất cả các trường đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 236 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Doshisha University

"Learn to Live and Live to Learn" with the history of 143 years, developing frontiers of "wisdom"

Our founding spirit consists of three main principles: Christianity, Liberalism and Internationalism. Doshisha was founded by Joseph Hardy Neesima in 1875 as the first Japanese school advocating th...
[«Doshisha University» Xem tiếp]

Doshisha University Danh sách các ngành học

Osaka University

One of the top research universities in Japan

Osaka University continues to renew itself, breathing new life into all of its affairs, using the recent changes in Japan's system of university education as a particularly special opportunity...
[«Osaka University» Xem tiếp]

Osaka University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Osaka Kyoiku University

A long history and record of achievement as one of Japan’s few national education universities

Osaka Kyoiku University has over 140 years of history and tradition, and is one of Japan’s few nationally-established education universities. The Department of Education provides programs for culti...
[«Osaka Kyoiku University» Xem tiếp]

Osaka Kyoiku University Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded in 1959. With " PAX MUNDI PER LINGUAS" as a motto and mindset, the university puts great effort into educational research, not only in ling...
[«Kyoto University of Foreign Studies» Xem tiếp]

Kyoto University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Trường Đại học Kansai

Trau dồi năng lực suy nghĩ và hành động để bắt kịp với sự thay đổi của xã hội.

Trường đại học Kansai là nơi mở ra nhiều khả năng đa dạng cho việc học tập, như chương trình du học chính quy, du học trao đổi với các trường liên kết, hoặc chế độ nghiên cứu sinh người nước ngoài ...
[«Trường Đại học Kansai» Xem tiếp]

Trường Đại học Kansai Danh sách các ngành học

Ashiya University Khoa nghiên cứuDanh sách

Ashiya University Danh sách các ngành học

Ikenobo Junior College Danh sách các ngành học

Otemon Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka Medical College Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka College of Music Danh sách các ngành học

Osaka College of Music Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka Junior College of Music Danh sách các ngành học

Osaka University of Tourism Danh sách các ngành học

Osaka Gakuin University Khoa nghiên cứuDanh sách

Osaka Gakuin Junior College Danh sách các ngành học

Osaka Kyoiku University Khoa nghiên cứuDanh sách

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Kobe Gakuin University
Teikyo University
Meiji Gakuin University
Chuo University
Rikkyo University
Musashino University
Temple University, Japan Campus
Fukui University of Technology
Osaka University
Yokohama National University
Hosei University

Cao học

Niigata University of Health and Welfare
International University of Japan
Kansai University
Rikkyo University
Tokyo City University