IFSA Job Forum for International Students 2017... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/06 update

IFSA Job Forum for International Students 2017... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/06

Tin tức

2016/01/06 Thông tin về tuyển dụng

IFSA Job Forum for International Students 2017
1st Tokyo forum: Mar 18 (Fri), 2016
1st Osaka forum: Mar 27 (Sun), 2016
2nd Tokyo forum: May~Jun 2016
http://goo.gl/sPx6BK

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học