New message videos uploaded: International stud... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/04/19 update

New message videos uploaded: International stud... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/04/19

Tin tức

2014/04/19 Thông tin có ích

New message videos uploaded: International students at Daito Bunka University.

・Ms.ZHU XUEYAN
・Mr.Andy Tan
・Ms.NGUYEN HOANGDUNG

http://www.jpss.jp/en/movie/

Daito Bunka University
http://www.jpss.jp/ja/univ/306/

▼Click here for more messages from experienced international students.
http://www.jpss.jp/ja/movie/  (Japanese)
http://www.jpss.jp/en/movie/   (English)
http://www.jpss.jp/ko/movie/   (Korean)
http://www.jpss.jp/zh-cn/movie/ (Chinese)

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học