Quan hệ quốc tế | Website về thông tin du học JPSS

Quan hệ quốc tế | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Quan hệ quốc tế

Giới thiệu ngành học Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Hướng đến một thế giới mà các quốc gia có được sự hiểu biết lẫn nhau

Ngành Quan hệ quốc tế là ngành học hướng đến sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia trong xã hội quốc tế, nhằm xây dựng một thế giới hòa bình. Những mối quan hệ quốc tế ngày nay được xây dựng trên nhiều yếu tố đan xen phức tạp với nhau, nên đòi hỏi cần phải có một tầm nhìn rộng để giải quyết những vấn đề phức tạp đó. Hiện nay nhiều trường đại học nêu tiêu chí đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu để có thể cống hiến cho xã hội quốc tế. Để làm được điều đó, bạn cần phải có hiểu biết rộng rãi và nắm bắt được tình hình các quốc gia trên thế giới, và đồng thời phải có ý thức rõ ràng về mục đích muốn hoạt động trên trường quốc tế và có một tầm nhìn rộng để có thể phân tích những vấn đề phức tạp.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

フェリス女学院大学 | Ferris University

In 1870, Ferris Jogakuin was founded by Mary E....

Ferris University

上智大学 | Sophia University

Founded by the Jesuits in 1913, Sophia Universi...

Sophia University

創価大学 | Soka University

創価大学は、創立者が示した建学の精神のもと「学...

Soka University

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học