ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | คณะ Global Studies | มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | ข้อม...

facebooktwitter

> > > คณะ Global Studies

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ คณะคณะ Global StudiesหรือคณะEconomicsหรือคณะLiteratureหรือคณะHuman SciencesหรือคณะLawหรือคณะEngineering ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว / เอกชน

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย

คณะ Global Studies

ดาวน์โหลดใบสมัคร
  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

การสร้างบุคลากรที่มีความเป็นสากล โดยการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

คณะ Global Studies มีเป้าหมายที่จะปลูกฝังนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้านภาษาต่างๆ ให้เข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจ รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อสร้างความสำเร็จในระดับนานาชาติ

■Content Based Learning
วิธีการเรียนที่จะทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด และการแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านหัวข้อที่สนใจเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

■Global Project
วิชาที่ให้นักศึกษาชาวญี่ปุ่นและต่างชาติสร้างทีมร่วมกัน เพื่อทำวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับโลก มีการนำเสนอแผนการแก้ปัญหา ซึ่งจะฝึกฝนให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม ทักษะการรับมือ การแก้ปัญหา และการสร้างสัมพันธ์

นี่คือสิ่งที่คณะ Global Studies แตกต่างจากที่อื่น!

■ “สาขา Global Business” เรียนธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ
ทั้งนักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติจะเรียนวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจและการบริหารเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยกัน โดยเรียนวิชาที่สร้างให้เป็นบุคลากรที่จะไปทำงานระดับโลก เช่น การรับมือและการแก้ปัญหาในการทำธุรกิจระดับโลก

■ การสร้าง “ครูสอนภาษาญี่ปุ่น” ที่สามารถเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ในนานาชาติ
สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความสามารถในการสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจอย่างง่ายๆ มีทักษะการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง เมื่อจบหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตร

ทุนการศึกษาผู้นำระดับโลก

■ ทางคณะมีการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาทุนส่วนตัว คือ ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 30%-100% มากที่สุดสำหรับ 4 ปีการศึกษา

■ รายละเอียดการยกเว้นค่าเล่าเรียนโดยแบ่งตามระดับการให้ทุนการศึกษา
ระดับการให้ทุน จำนวน การยกเว้นค่าเล่าเรียน
Global-S10 คนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และค่าอุปกรณ์ทางการศึกษา 100% (3,748,000 เยน)
Global-A20 คน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% (2,800,000 เยน)
Global-B25 คน ยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% (1,400,000 เยน)
Global-C25 คนยกเว้นค่าเล่าเรียน 30% (840,000 เยน)

■ การคัดเลือก
พิจารณาเอกสารการสมัคร (แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา หนังสือรับรองความรู้ทางภาษา และหนังสือแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

■ คะแนนที่ใช้ในการสมัครเรียน
ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
TOELF iBT® 61 คะแนนขึ้นไป
IELTS5.5 ขึ้นไป
TOEIC® 700 คะแนนขึ้นไป

ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
สำหรับประเทศที่ใช้คันจิ (จีน ฮ่องกง ไต้หวัน และเกาหลี)
ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)300 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)N1 115 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย80 คะแนนขึ้นไป

สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้คันจิ (เวียดนาม เนปาล อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย พม่า รัสเซีย กลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา)
ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (EJU)200 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT)N2 90 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย60 คะแนนขึ้นไป

นักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติของคณะ Global Studies ทั้ง 3 สาขา จะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเรียนวิชา “Global Project” ไปด้วยกัน

นักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติของคณะ Global Studies ทั้ง 3 สาขา จะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อเรียนวิชา “Global Project” ไปด้วยกัน

ในแต่ละแคมปัสจะมีพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ในแต่ละแคมปัสจะมีพื้นที่สำหรับให้นักศึกษาญี่ปุ่นและต่างชาติได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

เพื่อให้นักศึกษาที่มาจากหลากหลายชาติและนักศึกษาญี่ปุ่นได้พูดคุย เพิ่มทักษะทางด้านภาษา และสร้างความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

เพื่อให้นักศึกษาที่มาจากหลากหลายชาติและนักศึกษาญี่ปุ่นได้พูดคุย เพิ่มทักษะทางด้านภาษา และสร้างความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2015
จีน
เกาหลี
ไต้หวัน
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
กัมพูชา
เนปาล
อเมริกา
รัสเซีย
สาขา Global Business
สร้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และอุทิศตนเพื่อสังคมโลก

โดยส่วนใหญ่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาญี่ปุ่นของสาขา Global Business จะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ และสามารถจบการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวด้วย นอกเหนือจากการเรียนธุรกิจและการบริหารด้วยภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีความสามารถในการฝึกปฏิบัติธุรกิจจริง เช่นเดียวกับการปรับตัว การค้นหาสาเหตุ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจระดับโลก นอกจากนั้นนักศึกษายังจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานด้วย

■ เส้นทางในอนาคต
วงการธุรกิจระดับโลก เช่น การค้า การเงิน การผลิตหรือฝ่ายต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่นที่ลงทุนในต่างประเทศ และองค์กรต่างชาติ

สาขา Japanese Communication
เรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารระดับโลก

สาขา Japanese Communication นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาญี่ปุ่นจะเรียนด้วยภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ เช่น เรียนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น วัฒนธรรมย่อย (Sub-culture) พื้นฐานความรู้ที่จำเป็นต่ออาชีพครูสอนภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่ต้องการของบริษัทญี่ปุ่นทั้งในและนอกประเทศ

■ เส้นทางในอนาคต
ครูสอนภาษาญี่ปุ่น หรือบุคลากรที่เป็นสะพานเชื่อมญี่ปุ่นและต่างประเทศในธุรกิจต่างๆ เช่น การค้า วัฒนธรรมย่อย งานบริการ และการผลิต

สาขา Global Communication
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษาและวัฒนธรรมอันหลากหลาย จะทำให้นักศึกษาได้ขัดเกลาความคิด เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้อยู่ในระดับโลก

สาขา Global Communication จะเรียน 2 ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน เป็นการศึกษานานาชาติ ที่ฝึกทักษะทางภาษาอย่างเข้มข้น และสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในความต่างทางวัฒนธรรม เป็นการเรียนแบบ Content Based Learning ที่จะทำให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจริง

■ เส้นทางในอนาคต
องค์กรระหว่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและต่างชาติ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การคมนาคม และสื่อสารมวลชน เป็นต้น

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

Give me brief words to express attractiveness of studying in Japan!