ต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


มหาวิทยาลัย

Tokyo International University
Yokohama National University
Teikyo University
Daito Bunka University
Kansai University
Chuo University
Temple University, Japan Campus
Showa Women's University
Sophia University
Tokyo University of Social Welfare
Kobe Gakuin University
Rikkyo University
Fukui University of Technology
Hokkaido University
Kanagawa University
Osaka University
Osaka University of Tourism
Musashino Art University
Meiji Gakuin University
Hosei University

บัณฑิตวิทยาลัย

Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Kansai University
Meiji University
Hosei University
International University of Japan
Tokyo City University
Sophia University

ต้องมีคุณสมบัติด้านความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

ปัจจุบันเรื่องที่ทุกคนกำลังกล่าวขวัญถึงการที่มีบริษัทซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาลางในการสื่อสารภายในบริษัทแต่ค่อนข้างน้อยมากบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตัดสินว่านักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาที่ญี่ปุ่นมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างดีอยู่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องมีคุณสมบัติที่แสดงต่อลูกค้าว่ามีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับไหน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JPLT)

เป็นการสอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวัด,รับรองความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายคือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

คุณสมบัติในการเข้าสอบ:ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

วันสอบ :ปีละ2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม/เดือนธันวาคม)

รายละเอียด:การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมี5 ระดับ(N1,N2,N3,N4,N5)ซึ่งมีการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียดที่สุด N4และN5จะทำการวัดว่ามีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื่นฐานโดยเฉพาะในห้องเรียนระดับไหน N1และN2จะทำการวัดว่ามีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้ระดับไหน N3 เป็นระดับกลางจากระดับN4,N5ไปสู่ระดับN1,N2

สถานที่ติดต่อสอบถาม:
สมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศ(ญี่ปุ่นJapan Educational Exchanges and Services(JEES) ) แผนกเผยแพร่การศึกษาภาษาญี่ปุ่นหน่วยงานสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(Japanese Language Proficiency Test:JPLT) 4-5-29 Komaba,Mekuro-Ku, Tokyo 〒153-8503 Tel.03-5454-5215  Fax.03-5454-5235
http://info.jees-jlpt.jp/
※สำหรับการดำเนินการในต่างประเทศ ขอให้อ้างอิงโฮมเพจมูลนิธิญี่ปุ่น (Japan Foundation)
http://www.jlpt.jp/

การทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT Business Japanese Test (BJT)

เป็นการสอบที่วัด・ประเมินระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

คุณสมบัติในการเข้าสอบ:ไม่กล่าวถึง

วันสอบ :ปีละ2 ครั้ง (เดือนมิถุนายน/เดือนพฤศจิกายน)

รายละเอียด:เป็นการสอบที่วัดระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์,คำศัพท์,คันจิเป็นต้นแล้วใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินการรองรับภายใต้ข้อมูลที่ได้รับมาหรือไม่ ดังนั้นขอบเขตในการสมัครคือการใช้ภาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทั้งหมด ข้อสอบแบ่งเป็น3ส่วนคือการทดสอบด้านการฟัง,การทดสอบความเข้าใจรวม(ด้านการฟังและการอ่าน),การทดสอบด้านการอ่าน รูปแบบคำตอบเป็นแบบปรนัยมี4ตัวเลือกในMark Sheet ประเมินผลโดยระบบการให้คะแนนตั้งแต่O~800คะแนน(Score),แบ่งเป็น6ระดับตามคะแนนคือJ1+~J5ตามคะแนนไม่ใช่ผล「ผ่าน/ไม่ผ่าน」

JI+
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทุกรูปแบบได้เป็นอย่างดี
JI
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงกว้างได้อย่างเหมาะสม
J2
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงจำกัดได้อย่างเหมาะสม
J3
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงจำกัดได้ในระดับหนึ่ง
J4
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจขั้นต่ำได้
J5
แทบจะไม่มีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

สถานที่ติดต่อสอบถาม:Japan Kanji Aptitude Testing Foundation
398 Karasuma-Machi,Matsubara-Sagaru Gojo, Karasuma-Dori,Shimogyo-Ku,Kyoto-Shi 〒600-8585
Tel.075-352-8300 Fax.075-352-8330
E-mail : bjt@kanken.or.jp http://www.kanken.or.jp/bjt/index.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม