ขั้นตอนการเข้าประเทศ | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > ขั้นตอนการเข้าประเทศ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

ขั้นตอนการเข้าประเทศ

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

ขั้นแรกคือการขออนุญาตเข้าศึกษา

การเข้าประเทศด้วยวิธีการแบบ A และแบบ C ขั้นแรกต้องได้รับการอนุญาตเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ญี่ปุ่นก่อน หลังจากนั้นจึงดำเนินการยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยของ「นักเรียนต่างชาติ 」ที่ญี่ปุ่น ขั้นตอนต่อไปจึงจะทำการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสำหรับ「นักเรียนต่างชาติ」ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศตนเองหรือสถานกงสุลญี่ปุ่น
กรณีที่มาญี่ปุ่นเพื่อสอบคัดเลือกที่ญี่ปุ่นด้วยวิธีการแบบ B จะขอวีซ่าเข้าประเทศแบบ「การพำนักอาศัยชั่วคราว」โดยแนบเอกสารใบสมัครหรือเอกสารเข้าสอบคัดเลือกด้วย กรณีที่จะกลับประเทศอีกครั้งหลังจากที่มาญี่ปุ่นและสอบคัดเลือกแล้วรอการส่งเอกสารอนุญาตเข้าศึกษามา ขอให้ดำเนินพิธีการเช่นเดียวกับแบบ A หรือแบบ C

ตั้งแต่อนุญาตเข้าศึกษาจนถึงยื่นขอวีซ่า

หลังจากได้รับนุญาตเข้าศึกษาแล้วจะต้องดำเนินการ「ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในญี่ปุ่น แต่เนื่องจากคุณยังอยู่ในประเทศของตน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขอให้คนที่อยู่ในญี่ปุ่นดำเนินการให้ สำหรับผู้ที่มีแผนจะเข้าศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทางสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการให้
ผู้ที่มีแผนจะเข้าศึกษาในวิทยาลัยระดับอนุปริญญาหรือมหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยนั้น มีทั้งกรณีที่สถาบันการศึกษาดำเนินการนี้ให้ หรือกรณีที่ไม่ใช่อย่างนั้น ผู้ที่มีญาติ เป็นต้นอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นจะขอให้คนนั้นเป็นผู้ดำเนินการนี้ให้ได้ แต่กรณีที่ไม่มีญาติ ฯลฯอยู่ที่ญี่ปุ่น ขอให้แจ้งข้อมูลนั้นกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อขอให้ทางสถาบันการศึกษายื่นเรื่องให้อีกครั้ง หลังจากยื่นเรื่องจนถึงออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนขึ้นไป หากทางสถาบันการศึกษา(หรือจากทางญาติ เป็นต้น) ส่งหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยมาแล้วขอให้นำเอกสารนั้นไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศของตนหรือสถานกงสุลเพื่อยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศสำหรับ 「นักเรียนต่างชาติ」

จะมีการพิจาณาเรื่องใดบ้าง

「การยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย」จะมีการตรวจสอบดังต่อไปนี้
1.ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อหรือไม่
พิจารณาจากเอกสารรับรองการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศของตน,เอกสารอนุญาตให้เข้าศึกษาต่อของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น เป็นต้น
2.มีการเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตระหว่างการศึกษาในญี่ปุ่นหรือไม่ พิจารณาจากเอกสารใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร (Statement),เอกสารรับรองรายได้ของพ่อแม่ เป็นต้น
มีกรณีที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัยได้เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ด้วย หากไม่มีการออกหนังสือรับรองสถานภาพการพำนักอาศัย แม้จะมีเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาของสถาบันการศึกษาก็ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นได้ และต้องรอโอกาสในการเข้าศึกษาครั้งต่อไปอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ทำการติดต่อกับทางสถาบันการศึกษาให้เรียบร้อย นอกจากนี้ จะถูกตรวจสอบลักษณะเดียวกันเมื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วย แต่การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ เพื่อตรวจสอบว่าเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆได้หรือไม่,สอบถามเกี่ยวกับประวัติการศึกษาที่ประเทศของตน สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต่อว่าเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น หากผลการตรวจสอบดังกล่าวทำให้ไม่สามารถออกวีซ่าเข้าประเทศได้ แม้จะมีเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาก็จะไม่สามารถเข้าศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นได้ และต้องรอโอกาสในการเข้าศึกษาครั้งต่อไปอีกด้วย ดังนั้นจึงขอให้ทำการติดต่อกับทางสถาบันการศึกษาให้เรียบร้อย

Flow Chart

ขอให้อ้างอิง Flow Chart การดำเนินการตั้งแต่รับเอกสารอนุญาตเข้าศึกษาจนถึงมาญี่ปุ่นซึ่งแสดงไว้ตามผังด้านล่างนี้

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม