การศึกษาต่ออย่างประสบความสำเร็จ | ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

> > > > การศึกษาต่ออย่างประสบความสำเร็จ

ก้าวแรกของการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาต่ออย่างประสบความสำเร็จ

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

ระยะเวลาในการศึกษาต่อ

ระยะเวลาในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นยาวนานขึ้นจะทำให้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นดีขึ้น,เข้าใจแนวคิดหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนญี่ปุ่นมากขึ้น แต่เพียงเท่านั้นก็จะทำให้เสียค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอย่างมาก มาลองพิจารณาระยะเวลาในการศึกษาต่อที่ไม่เกินกำลังและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กันเถอะ
ลองมาเรียกการศึกษาต่อตั้งแต่ 2~3 เดือนจนถึงประมาณ 1 ปีว่าการศึกษาต่อระยะสั้น, 2~3 ปีคือการศึกษาต่อระยะกลาง,มากกว่านั้นคือการศึกษาต่อระยะยาวกันเถอะ
การศึกษาต่อระยะสั้นเป็นวิธีการที่ใช้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หากคุณเป็นนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศของคุณเข้าร่วมโปรแกรมนี้จะดีไหม หากเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแล้วสามารถทำการวิจัยเฉพาะทางในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในฐานะนักวิจัยเป็นเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปี สำหรับสาขาวิจัยนั้นไม่ต้องการความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
กรณีที่คุณไม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ คิดว่าการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเป็นวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อระยะสั้นจะดีกว่าเนื่องจากคุณสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 1 ปีได้ การศึกษาต่อด้านภาษาในระยะเวลาสั้นกว่านั้น ยังมีวิธีการเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการสนทนาภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ๆ ในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น หรือวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อน เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีวิธีการเรียนหลักสูตรเฉพาะทางในฐานะนักศึกษาวิจัยที่เข้าเรียนโดยไม่ได้รับหน่วยกิตเป็นระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1 ปีสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นจากประเทศของคุณอยู่แล้ว
การศึกษาต่อระยะกลางนั้น มีวิธีการที่จะเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยระดับอนุปริญญา หลังจากที่จบการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีแล้ว คิดว่าการตั้งเป้าหมายการเรียนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ปีเพื่อให้ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 เป็นเรื่องที่ดี มาค้นหาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีหลักสูตรแบบนั้นกันเถอะ
มีหลักสูตรปริญญาที่สามารถเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย หากมีความสามารถในการฟังการบรรยายด้วยภาษาอังกฤษอยู่แล้วสามารถได้รับปริญญามหาบัณฑิตโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
มีหลายวิธีการสำหรับผู้ที่สามารถศึกษาต่อระยะยาวได้ เช่น หากเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศของตนแล้ว สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักศึกษาวิจัยหรือหลักสูตรปริญญาโทในบัณฑิตวิทยาลัยหลังการศึกษาในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 1~2 ปี หากใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแล้ว สามารถเข้าศึกษาโดยตรงในหลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกที่เรียนด้วยภาษาอังกฤษ หากเป็นผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สามารถเข้าศึกษาในคณะของมหาวิทยาลัย 4 ปี เพื่อให้ได้รับปริญญาบัตร หรือการเข้าศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาประมาณ 2 ปีเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญ หลังจากเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 1~2 ปี

ไม่พี่งพางานพิเศษ

ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นคือ การที่สามารถทำงานพิเศษได้ 28ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ (หากเป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ฯลฯ สามารถทำได้ 8 ชั่วโมงในหนึ่งวัน)
แต่เป็นไปไม่ได้ที่รายได้จากการทำงานพิเศษจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหรือค่าเล่าเรียนในญี่ปุ่นได้ทั้งหมด นอกจากนั้น หากไม่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นแล้วจะไม่มีใครจ้างทำงานพิเศษ ไม่ใช่ว่าจะหางานพิเศษที่เหมาะสมกับตนเองได้ง่ายภายใต้ขีดจำกัดนี้ และถึงแม้ว่าจะทำงานพิเศษอยู่แต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยว่าอาจจะต้องลาออกมาทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษาหรือลาออกมาเพื่อหางานทำก็ได้
มาวางแผนเงินทุนเพื่อให้สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องทำงานพิเศษกันเถอะ และเมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว หากหางานพิเศษได้ เงินเก็บที่ได้จากการทำงานพิเศษจะได้นำมาเป็นเงินทุนเพื่อการวางแผนต่อไปในอนาคต
เงินทุนการศึกษาหรือการได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเช่นกัน หากไม่ได้รับทุนหรือส่วนลดค่าเล่าเรียนและมีเงินไม่เพียงพอ จะทำให้เป็นการศึกษาต่อญี่ปุ่นแบบที่ไม่มีการวางแผนทำให้การดำรงชีวิตไม่ราบรื่น หากได้รับเงินทุนการศึกษาหรือได้รับการลดค่าเล่าเรียน ก็ขอให้วางแผนเงินทุนให้เพียงพอด้วย

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

Share

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

แนะนำทุนการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม