ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「さ」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「さ」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「さ」


บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉医科大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉医科大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
埼玉医科大学短期大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / ท้องถิ่น
埼玉県立大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / ท้องถิ่น
埼玉県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉工業大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
埼玉工業大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
埼玉純真短期大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
埼玉女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / รัฐบาล
埼玉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / รัฐบาล
埼玉大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
埼玉東萌短期大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
サイバー大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
堺女子短期大学
短期大学
ซากะ / เอกชน
佐賀女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ซากะ / รัฐบาล
佐賀大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ซากะ / รัฐบาล
佐賀大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
嵯峨美術大学(2017年4月より京都嵯峨芸術大学は嵯峨美術大学に名称変更予定です(届出済))
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
嵯峨美術大学(2017年4月より京都嵯峨芸術大学は嵯峨美術大学に名称変更予定です(届出済))
短期大学
เกียวโต / เอกชน
嵯峨美術短期大学(2017年4月より京都嵯峨芸術大学短期大学部は嵯峨美術短期大学に名称変更予定です(届出済))
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
相模女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
相模女子大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
相模女子大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
作新学院大学
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
作新学院大学
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
作新学院大学女子短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
佐久大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
佐久大学
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
佐久大学信州短期大学部
短期大学
โอคายามา / เอกชน
作陽音楽短期大学
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
桜の聖母短期大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
札幌医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
札幌医科大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌大谷大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌大谷大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌学院大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌国際大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌国際大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌国際大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
札幌市立大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
札幌市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌大学女子短期大学部
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
札幌保健医療大学
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
佐野短期大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
三育学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
産業医科大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
産業医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / ท้องถิ่น
産業技術大学院大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
産業技術短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
産業能率大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
産業能率大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
産能短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
山陽小野田市立山口東京理科大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
山陽小野田市立山口東京理科大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
山陽学園大学
短期大学
โอคายามา / เอกชน
山陽学園短期大学
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
山陽女子短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม