สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อการแก้ปัญหา โดยการเพิ่มความความรู้ความสามารถในการใช้ทฤษฎีคอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ ผ่านการมองปัญหาในสาขาต่างๆ เช่น สังคมวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา ในมุมมองของข้อมูล หลังจากเรียนรู้การจัดการและควบคุมข้อมูลแล้ว จึงจะศึกษาวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่าง ชั้นบรรยากาศ เปลือกโลก สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเครื่องไหวของเงินตรา ปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น ประชากร อาหาร องค์กร ระบบท้องถิ่น เป็นต้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

駿河台大学 | Surugadai University

Located in Hanno City in northern Saitama Prefe...

Surugadai University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

広島女学院大学 | Hiroshima Jogakuin University

Hiroshima Jogakuin University was founded as Hi...

Hiroshima Jogakuin University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา