สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือ

เรียนรู้การประยุกต์ใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อการแก้ปัญหา โดยการเพิ่มความความรู้ความสามารถในการใช้ทฤษฎีคอมพิวเตอร์และสื่อต่างๆ ผ่านการมองปัญหาในสาขาต่างๆ เช่น สังคมวิทยาหรือธรรมชาติวิทยา ในมุมมองของข้อมูล หลังจากเรียนรู้การจัดการและควบคุมข้อมูลแล้ว จึงจะศึกษาวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลต่างๆ เช่น ปรากฏการณ์หรือทรัพยากรทางธรรมชาติ อย่าง ชั้นบรรยากาศ เปลือกโลก สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การเครื่องไหวของเงินตรา ปรากฏการณ์ทางสังคม เช่น ประชากร อาหาร องค์กร ระบบท้องถิ่น เป็นต้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

明治大学 | Meiji University

Meiji University was founded in January 1881 as...

Meiji University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University
Law

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม